Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOELICHTING VAN HE AFWIJKING.

Lid 1. Waar de voorzitters van locale raden als zoodanig in het algemeen geen politioneele bevoegdheden bezitten, gelooft de Commissie niet dat het gewenscht is mede aan hen de opsporing van overtredingen van deze ordonnantie op te dragen.

Lid 3. N.h.v. kan op grond van de bepalingen van die reglementen op de strafvordering en het zg. Inlandsen reglement deze bepaling worden gemist (zie art. 4 en 381 S.v.).

Artikel 23.

Zooals voorgesteld door de heeren Van Walsem en Bervoets.

Zooals voorgesteld door de Commissie.

1. Door den Gouverneur-Generaal kunnen voor een gewest of voor een gemeente waarin een gemeenteraad is ingesteld, op voorstel van het Hoofd van het gewest of van den Voorzitter van den Gemeenteraad of van vereenigingen wier doel is bestrijden van het gebruik van alcoholhoudende dranken, een of meer commissies van meerderjarige ingezetenen worden ingesteld.

Indien in een gewest of een gemeente meer dan één commissie wordt ingesteld, bepalen het Hoofd van het gewest of de Voorzitter van den Gemeenteraad over welk deel van het gewest of der gemeente de bemoeiingen van iedere commissie zich uitstrekken.

1. De Gouverneur-Generaal kan hetzij voor een gewest voor zoover mogelijk gehoord den gewestelijken raad, hetzij voor een gebied waarvoor een plaatselijke raad is ingesteld, gehoord den plaatselijken raad, een of meer commissies van meerderjarige ingezetenen instellen. Indien meer dan een commissie wordt ingesteld, wordt daarbij bepaald over welk deel der hiervoren genoemde gebieden de bemoeiingen van iedere commissie zich uitstrekt.

2. Die commissies dienen de Regeering van raad zoowel desgevraagd als uit eigen beweging, omtrent alles, wat, hetzij rechtstreeks, hetzij zijdelings met het doel dezer ordonnantie samenhangt.

2. De in lid 1 bedoelde commissies dienen de overheid van raad zoowel desgevraagd als uit eigen beweging, omtrent alles, wat, hetzij rechtstreeks, hetzij zijdelings met het doel dezer ordonnantie samenhangt.

3. Het aantal leden dier commissies wordt door den Gouverneur-Generaal bepaald na overleg met het Hoofd van het gewest of van den Voorzitter van den Gemeenteraad.

3. N.h.v onnoodig.

4. De leden worden benoemd door den Gouverneur-Generaal. Ze treden volgens een op te maken rooster af met dien verstande, dat geen lid, behoudens herbenoeming langer dan drie jaar zitting heeft.

4. N.h.v. onnoodig.

5. De Gouverneur-Generaal stelt een instructie vast, waarin worden geregeld de verkiezing van een voorzitter en een secretaris, de vergaderingen en de werkwijze.

5. N.h.v. onnoodig.

6. Den secretaris van de commissie kan een vergoeding van bureaukosten van ten hoogste 50 gulden per maand worden toegekend.

6. Aan de Commissie kan uit 's Landskas ter bestrijding van bureaukosten een door den Gouverneur-Generaal vast te stellen vergoeding worden toegekend.

TOELICHTING VAN DE AFWIJKING.

Lid 1. Het komt niet noodig voor te bepalen dat het hoofd van het gewest den Gouverneur-Generaal voorstellen doet over zaken zijn gewest rakende. Zulk een bevoegdheid bezit hij uit hoofde van zijn ambt. Evenmin is het noodig te bepalen, dat vereenigingen, wier doel is het bestrijden van alcohol, voorstellen om de onderwerpelijke commissies in te stellen aan de Begeering kunnen doen. Dit wordt voldoende mogelijk gemaakt door het recht van petitie, dat in art. 112 R.R. in het algemeen toegekend is; voor vereenigingen voor zoover het betreft onderwerpen tot haar bepaalde werkzaamheden behoorende.

Sluiten