Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 24.

Zooals voorgesteld door de heeren Van Walsem en Zooals voorgesteld dqor de Commissie. Bervoets.

1. Overtreding van de verbodsbepalingen en niet-nako- Cfm., behoudens, dat in lid 1 moet worden gelezen: ming van de verplichtingen gesteld of opgelegd bij de „artikel 12, eerste en „tweede lid", artikelen 2, eerste lid, 11 tweede lid, 2 eerste, tweede, en derde lid, 13. 16 eerste en tweede lid, 19 en 25 vierde lid dezer ordonnantie wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste 100 gulden of gevangenisstraf van ten hoogste acht dagen.

2. Bij veroordeeling wegens overtreding van artikel 16 wordt door den rechter de verbeurdverklaring uitgesproken van de in dat artikel bedoelde dranken, met de voorwerpen, waarin zij zich bevinden, een en ander voor zoover zij den veroordeelde in eigendom toebehooren.

TOELICHTING OP DE AFWIJKING.

Het derde lid van artikel 12 bevat geen bepaling op welker overtreding straf kan worden gesteld.

Artikel 25.

Zooals voorgesteld door de heeren Van Walsem en Bervoets.

ï. Alle voor het inwerkingtreden dezer ordonnantie verleende vergunningen tot verkoop van alcoholhoudende dranken zijn vervallen.

2. Houders van inrichtingen, waarin op den dag, dat deze ordonnantie in werking treedt, alcoholhoudende dranken worden verkocht krachtens een dergelijke vergunning, vragen, indien zij dat bedrijf wenschen voort te zetten, binnen een maand na dien dag, op de wijze voorgeschreven in artikel 2, de in dat artikel bedoelde vergunning.

3. In afwachting van een beschikking op. dat verzoek mag de door hen gehouden inrichting geopend blijven.

4. Wordt de vergunning geweigerd, dan moet, na ontvangen kennisgeving daarvan, de betreffende inrichting binnen vier weken na ontvangst der kennisgeving voor den verkoop van alcoholhoudende dranken worden gesloten, behoudens het recht van het Hoofd van het gewest, den Voorzitter van den gewestelijken Baad of van dien van den Gemeenteraad om in het geval bedoeld bij het derde lid van artikel 10 den verkoop van alcoholhoudende dranken onmiddellijk te doen staken.

Zooals voorgesteld door de Commissie.

1. cfm. behoudens, dat voor „alcoholhoudende" „sterke" gelezen moet worden. (De bestaande wetgeving kent alleen vergunningen tot verkoop van sterken drank).

2. cfm. het terzijde vermelde lid 2.

3. cfm. het terzijde vermelde lid 3.

Wordt de vergunning geweigerd, dan moet na ontvangen schriftelijke kennisgeving daarvan, de inrichting bedoeld in lid 2 van dit artikel binnen een maand na ontvangst der kennisgeving voor den verkoop van alcoholhoudende dranken in het klein worden gesloten, behoudens de mogelijkheid van onmiddellijke sluiting op den voet van het bepaalde in artikel 10 lid 4.

TOELICHTING VAN DE AFWIJKING.

De voorgestelde wijzigingen zijn noodig in verband met de hiervoren aangegeven wijzigingen.

Artikel 26.

Zooals voorgesteld door de heeren Van Walsem en Zooals voorgesteld door de Commissie. Bervoets.

Deze ordonnantie kan worden aangehaald onder den Cfm. naam van Drankordonnantie.

Sluiten