Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 27.

Deze ordonnantie treedt in werking op den dag har afkondiging.

er 1. Deze ordonnantie geldt voor de gewesten op Java en Madoera en voor de door den Gouverneur-G-eneraal aan te wijzen gewesten of gedeelten daarvan, welke daar buiten zijn gelegen. Zij treedt in werking op door den Gouverneur-Generaal te bepalen tijdstippen.

TOELICHTING VAN DE AFWIJKING.

Het schijnt de Commissie gewenscht aan den Gouverneur-Generaal over te laten het tijdstip van inwerking treden van de ordonnantie te bepalen, aangezien nog uitvoeringsvoorschriften ontworpen moeten worden. De Commissie is niet zeker of deze ordonnantie zal behooren te worden ingevoerd in de gewesten, of gedeelten ervan, gelegen in het oostelijk deel van den Archipel, alwaar plaatselijke toestanden en geaardheid der bevolking bijzondere regelingen hebben noodig gemaakt (zie bl. 10 e.v. het verslag der Commissie). Den Gouverneur-Generaal is daarom de bevoegdheid toegekend om te bepalen voor welke buitengewesten of gedeelte daarvan de ordonnantie tevens zal gelden.

NIEUW ARTIKEL.

Het schijnt de Commissie gewenscht toe, dat in het ontwerp wordt opgenomen een artikel van de strekking van artikel 33 van de Nederlandsche drankwet. Dit artikel zou als volgt kunnen luiden:

„Wanneer zonder de vereischte vergunning, of op andere wijze dan vergund is, alcoholhoudende drank in het klein wordt verkocht, verbiedt het hoofd van plaatselijk bestuur het voortzetten van dien verkoopen doet hij dien desnoods beletten."

§ 3. Slotopmerkingen. De Commissie wenscht nog aangeteekend te zien, dat het

ontworpen stelsel van verleenen en intrekken van vergunningen en het bepalen van het maximum aantal slechts past in de huidige bestuursorganisatie. Wordt deze gewijzigd, waartoe het voornemen bestaat, dan zal in het ontworpen stelsel eenige veranderingen moeten worden aangebracht om het te doen aanpassen aan de nieuwe bestuursorganisatieWelke deze veranderingen zijn meent de Commissie niet te kunnen aangeven, wijl de bevoegdheden van de nieuwe colleges en bestuursautoriteiten nog niet vast staan.

Sluiten