Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE I van het vervolg-verslag van de Alcoholbestrijdings Commissie.

Hoe droog is Amerika?

(Particuliere correspondentie). t

Jokohama, 6 Januari.

Ziedaar de vraag, die tegenwoordig algemeen gesteld . wordt aan een ieder, die uit de Ver. Staten komt.

„Kan je daar nu werkelijk niets meer krijgen? geen bittertje zelfs?" en ongelóovig en medelijdend schudt de ondervrager het hoofd. Het antwoord zal echter meestal geruststellend luiden en hierop neerkomen dat het verkrijgen van spiritualiën met meer moeite gepaard gaat en heel wat kostbaarder is dan voorheen.

Met andere woorden: de tijden, dat iedereen een bar kon binnenloopen en bestellen wat zijn hart of maag begeerde, zijn absoluut voorbij. De verkoop in het openbaar is af geloopen, maar in plaats daarvan is gekomen de sluikhandel met zijn uitgebreid net van vertakkingen door de geheele Vereenigde Staten.

Onder al de duizenden Amerikanen die ik ontmoet heb, vond ik er echter nimmer een, die een aangeboden cocktail weigerd e, uitgezonderd natuurlijk de enkele „blauwe-knoopers", die men in elk land ter wereld aantreft.

Het lijdt geen twijfel of de afschaffings-wet is algemeen impopulair. Dat is te zeggen, iedereen is het er over eens, dat de sluiting van kroegen en publieke lokalen een goed ding is. De drank was tè gemakkelijk verkrijgbaar, de arbeider verdeed er zijn loon en het werkmansgezin leed er onder en vele andere ach-vader-niet-meer-argumenten".

Maar vraag denzelfden Amerikaan, die zoo gevoelig kan spreken over het leed, dat de drank gebracht heeft in vele huishoudens, of hij zelf een versnapering afslaat en hij zal'u vertellen, dat dit een geheel ander geval is en dat een cocktail-before-soda of een whiskey-andsoda in den avond hem persoonlijk absoluut geen kwaad zullen doen.

Een ding is zeker en wel dat de „Volkstemming" (zooals de geheelonthoudingswet naar haren voorsteller in het Congres is genoemd) van een groot percentage der volwassen Amerikaansche bevolking wetovertreders heeft gemaakt en dat wel willens en wetens. Volgens de letter dezer wet mogen spiritualiën noch verkocht, noch vervoerd, noch weggeven worden. Wie koopt is even schuldig als wie verkoopt! En nu ken ik vele hoogstaande menschen, die geen alcohol over de grenzen zouden smokkelen en geen cent belasting trachten te ontduiken, die elk politieverbod

scrupuleus zullen nakomen maar aan de geheel-ont-

houdings-voorschriften lak en larie hebben. Dit komt de moraal van een geheel land niet ten goede en van huis uit is de Amerikaan een zéér lawobeying individu. Zoo herinner ik mij bijvoorbeeld toen in 1918 de influenza heerschte, dat de autoriteiten te San Prancisco voorschreven, dat niemand zich op straat mocht vertoonen zonder een masker, dat neus en mond geheel bedekte. We hebben dat gevalletje zes weken lang gehoorzaam gedragen, tot werd bekend gemaakt, dat op zekeren datum ten twaalf uur 'smiddags het verbod zoude worden ingetrokken.

6

Sluiten