Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En het was eigenaardig om te zien, dat tot één minuut voor dat uur nog iedereen gemaskerd was en dat een minuut daarna de geheele straat wit zag van de met vreugde en opluchting weggeworpen respirateurs.

Ik geloof dat in ons vaderland menigeen gezegd zoude hebben: „nou, hoor, als het om twaalf uur niet meer hoeft, dan kan ik het om negen of tien uur ook wel aflaten?"

Maar het doorzetten van een zóó inpopulaire wet als het drankverbod blijkt haast onmogelijk. Ik heb bij mij aan tafel gehad den rechter en officier van justitie die dagelijks drankwet-overtreders tot gevangenisstraf en duizenden dollars boete veroordeelden, maar zelf met graagte een cocktail verschalkten zonder te vragen waar de ingrediënten vandaan kwamen.

Het doel van mijn artikel is echter niet zoozeer, uiteen te zetten, hoe impopulair de wet is, maar meer te beschrijven hoe de drank verkregen wordt en waar hij vandaan komt. De „Volstead-Act" immers verbiedt het maken en invoeren van spiritualiën behalve voor medicinaal en commercieel gebruik, als bijvoorbeeld voor de vervaardiging van parfumerieën, haarwaters, etc. En toch, twee jaren nu na het afkondigen der wet, kan iedereen die er het geld voor over heeft, net zooveel krijgen als hij begeert, Maar duur is het, dat verzeker ik u. Voor een flesch Schotsche whiskey wordt betaald van $ 15 tot twintig dollars.

En waar de smokkelaar die flesch in naburige landen als Canada en Mexico kan koopen voor anderhalven a twee dollar de flesch en bij verkoop dus duizend percent winst kan maken, is het van zelf sprekend dat dergelijke winstcijfers zeer aanlokkend zijn.

Maar het staat vast dat het leeuwenaandeel van het drankverbruik niet afkomstig is van binnengesmokkelden of clandestien gemaakten alcohol, maar van den drankvoorraad die in de Vereenigde Staten aanwezig was, in de gouvernementspakhuizen voor accijns-waren, toen de wet van kracht werd. Deze hoeveelheid werd geschat op 270 millioen liter over de geheele Vereenigde Staten! De eigenaars dezer in entrepot opgeslagen spiritualiën konden uitsluitend tegen een geleibiljet hunne goederen uit het pakhuis halen en dit geleibiljet moet specifiek aantoonen voor welk doel zij gebruikt zullen worden; de wet geeft duidelijk aan voor welke doeleinden alcohol mag gebruikt worden en dit is uitsluitend voor medicinale, scheikundige of dergelijke commercieele bewerkingen.

Want de dokters kunnen nog steeds alcoholische dranken voorschrijven aan hun patiënten, echter zijn zij gebonden aan een zeker matig gebruik ervan, bijvoorbeeld niet meer dan één flesch per patiënt per maand!

Als u nu voor oogen houdt, dat de alcoholische dranken op het oogenblik nog in entrepot aan hunne eigenaars slechts het tiende gekost hebben van wat zij thans in den sluik- ^ handel waard zijn, dan begrijpt men dat elk middel aange- . grepen wordt om ze aan de entrepot-ambtenaren te onttrekken.

Ik zeg elk middel en dat houdt in omkooping van ambtenaren en vervalsching van documenten, zegels en handteekeningen; afdreiging, chantage en machtsmisbruik 1 inbraak, geweld en moord. Er is zóóveel geld mede te ver-1 dienen, dat voor absoluut niets wordt teruggedeinsd.

En iedereen doet mee. In 1920 werd te San Franciseo de Democratische conventie gehouden tot verkiezing van den partijcandidaat voor het presidentschap der Ver. Staten. Van overal in Amerika kwamen de deelnemersj Nu heeft San Franciseo altijd den naam gehad, een gast-

Sluiten