Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel meer door georganiseerde benden van gewapende roovers. Bij zijn welgelukte landing loopt hij een groote kans tegenwoordig een half dozijn gewapende mannen te ontmoeten die hem het pistool op de borst zetten mét de woorden: „Je drank of je leven"!

Dat is dus naast de opleving van den smakkelhahdel eveneens de herleving van, het oude piratendom!

Het is diefje en diefjesmaat, iedereen in de „b o o z ebusiness" weet dat bij buiten de wet staat en is dus onmachtig om zijn aanvaller aan te klagen of te vervolgen. Maar dat er menige moord wordt gepleegd niet dóór den drank maar vóór den drank, staat buiten twijfel.

Als wij dus, resumeerend, in aanmerking nemen welken geldprijs de Amerikaan tegenwoordig er voor betaalt, welke risico's hij loopt voor zijn gezondheid, en de straffen die eiken wetsovertreder bedreigen dan kan men gerust Heyermans' woorden omtrent de Hollandsche visch uit ,.Op Hoop van Zegen" omzetten in: „De drank wordt duur gekocht in Amerika".

Wat het einde van dit alles zal zijn is nog niet te voorzien. Men weet dat het drankverbod ook is vastgelegd in de Grondwet en bekend staat als „e i g h 11 e e n t h amendement of the Constitution". Om de Grondwet te veranderen, hetzij voor een toevoeging (amendement) hetzij om een bestaande toevoeging weer te schrappen, is een tweederde meerderheid in beide Huizen van het Congres noodig en daarna nog een goedkeuring door drie kwart van de wetgevende lichamen der 48 staten die de Unie uitmaken. En dat is niet zoo eenvoudig. Wèl mogelijk is echter het eerst verslappen en daarna negeeren van een bestaande wet, die zoodoende een doode letter wordt.

Hiervan zijn in Amerika wel voorbeelden aan te halen.

Het is zeker dat de toestand van het oogenblik eenvoudig belachelijk is. In alle Amerikaansche hotels ett restauraties wordt 's avonds gedanst. En men kan het nu overal zien gebeuren — tot in de grootste hotels toe — dat een clubje heeren en dames binnen komt en zich aan een tafeltje zet. Men bestelt vier' fleschjes mineraal water en wanneer de kelner het bestelde gebracht heeft haalt een der heeren doodkalm een fleschje uit zijn zak en giet de gewenschte hoeveelheid whiskey in de ledige glazen vóór de kelner het mineraal water uitschenkt. Soms wordt de whiskey weer opgeborgen, doch heel dikwijls ook blijft ze kalm op tafel staan. Voor diners in de hotels en restauraties worden de cocktails en de tafelwijn medegebracht en openlijk geschonken en gedronken.

Iedereen ziet het en niemand neemt er notitie van. En toch zegt de wet uitdrukkelijk dat vervoeren en weggeven van spiritualiën verboden is!

In welk hotel u ook gaat, u zult altijd een kelner bereid vinden, u voor een flinke fooi net zooveel drank te bezorgen als u wenscht.

Er wordt dus vrijwel evenveel gedronken als voorheen, alleen met dit verschil dat de regéering of liever gezegd de schatkist er uitsluitend onkosten aan heeft en de reusachtige verdiensten vloeien in de zakken van smokkelaars en andere wetsovertreders.

Dan heeft Britsch-Columbië het beter geregeld. Ook daar zijn alle kroegen en dranklokalen (bars) afgeschaft, daarentegen heeft de regiering zelf den detailhandel in handen genomen en vele keurige drankwinkels geopend.

Sluiten