Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 11. Opent de mogelijkheid om in bepaalde omstandigheden een verleende vergunning buiten werking te stellen.

Artikel 12. Bevat een administratief voorschrift ter vergemakkelijking van een overzicht over de vergunningen die werden verleend.

Artikel 13. Heeft ten doel te voorkomen dat jongelieden beneden den 18 jarigen leeftijd, in 't openbaar alcoholhoudende dranken kunnen verkrijgen terwijl de tweede alinea van dit artikel in bepaalde gevallen het gedwongen drankgebruik wil tegen gaan.

Artikel 14. Houdt in de wijze, waarop het aantal verleende vergunningen zal worden verminderd. Hierbij is het lotingsysteem gevolgd, omdat alleen op deze manier een geleidelijke vermindering zal kunnen worden verkregen, waarbij tevens alle vergunningen als gelijkwaardig worden beschouwd en zonder onderscheid behandeld.

Hier eenafzonderlijke regeling te maken voor de aan Europanen verleende vergunningen of voor die — waarvan . in hoofdzaak alleen de Europeesche bevolking ge¬

niet, was niet mogelijk omdat dit ontwerp uitgaat van de gedachten dat het drank-gebruik in Nederlandsch-Indië over de gansche linie moet worden tegengegaan en dit alleen bereikbaar zal zijn, wanneer ook ten opzichte dezer aangelegenheid geen rekening wordt gehouden met het rassenverschil.

Artikel 15. Voert voor Nederlandsch-Indië in de z.g. plaatselijke keuze, ten doel hebbende de mogelijkheid te scheppen dat op verlangen van de gemeenschap in een bepaald ressort spoediger dan volgens de in artikel 14 neergelegde regeling tot een geheele of gedeeltelijke intrekking der bestaande vergunningen of het niet meer verleenen van nieuwe kan worden overgegaan.

Het vereischte dat drie vierden van de aan de stemming deelgenomen hebbende stemgerechtigden zich ten gunste van zulk een beperking in het vergunningstelsel moet hebben verklaard, wil de beslissing als geldig worden erkend, geeft voldoende waarborg dat niet op lichtvaardige wijze zulk een ingrijpende wijziging kan worden ingevoerd.

Artkel 16, 17, 18, 19 en 20. Eegelen het toezicht op de in Nederlandsch-Indië ingevoerde of aldaar vërvaardigde alcoholhoudende dranken. Zulk een toezicht is vooral in Indië, waar zooveel alcoholhoudende dranken van ondeugdelijke en voor de gezondheid bijzonder schadelijke samenstelling worden ingevoerd en vervaardigd, zeer noodig.

Artikel 21. Noemt de personen op, die in bepaalde gevallen aansprakelijk moeten worden gesteld voor het niet nakomen van enkele in deze ordonnantie opgenomen voorschriften.

Artikel 22. De bedoeling van deze commissie is een schakel te vormen tusschen door het particulier initiatief ter bestrijding van het drankgebruik wordt verricht en wat de Regeering op dit terrein doet.

Artikel 24. Houdt in de z.g. strafbepalingen.

Artikel 25. Verklaart alle op 't oogenblik van het inwerkingtreden dezer ordonnantie bestaande vergunningen voor vervallen,

Sluiten