Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en niet voor overdracht vatbaar, terwijl zij alleen betrekking hebben op de lokaliteit of lokaliteiten, met de aanhoorigheden, waarvoor zij verleend zijn.

Artikel %.

Ter Secretarie van het residentiekantoor of van den gewestelijken Baad «f van den Gemeenteraad wordt aangehouden een register, waarin de in artikel 3 bedoelde vergunningen worden geregistreerd en hetwelk cp de kantooruren voor een ieder ter inzage ligt.

Artikel 7.

Indien de vergunning wordt verleend, wordt in het besluit een omschrijving opgenomen van de lokaliteit of de lokaliteiten en de aanhoorigheden, waarvoor zij is verleend met vermelding van de oppervlakte van elke lokaliteit en aanhoorigheid.

Artikel 8.

In geva 1 hij, aan wien de vergunning verleend is, komt te overlijden, zijn zijn erfgenamen of degeen, die namens hen optreedt, bevoegd den verkoop van alcoholhoudende dranken met inachtneming van het bepaalde' in artikel 3, alsnog krachtens de aan den overledene verleende vergunning gedurende drie maanden, gerekend van den dag van overlijden, voort te zetten, na welken tijd de verleende vergunning vervalt.

Artikel 9.

In de vermelding van de lokaliteit en van de aanhoorigheden in het besluit van vergunning kan op schriftelijk verzoek wijziging worden gebracht. Dit verzoek wordt op dezelfde wijze behandeld als een verzoek om vergunning.

Artikel 10.

1. De vergunning wordt door het Hoofd van het gewest, de verzoeker gehoord, of door den gewestelijken Baad of den Gemeenteraad ingetrokken, wanneer zich omstandigheden voordoen tengevolge waarvan het voortzetten der vergunning in strijd is met de openbare orde, het algemeen belang of met het bepaalde in artikel 4 sub 1, 2, 3, 4, 5 en 6.

2. De vergunninghouder wordt in de gelegenheid gesteld tenminste vier dagen voor de vergadering van den gewestelijken Baad of van den Gemeenteraad, waarin het voorstel tot intrekking zijner vergunning wordt behandeld, inzage van het advies te nemen.

3. In spoed eischende gevallen is de Voorzitter van den gewestelijken Baad en die van den Gemeenteraad bevoegd in afwachting van bovenbedoeld raadsbesluit den verkoop van alcoholhoudende dranken onmiddellijk te doen staken.

4. Van het nemen van een dergelijk besluit geeft hij in de eerstvolgende Raads-vergadering aan den gewestelijken Baad of aan den Gemeenteraad kennis, welke een beslissing neemt.

Artikel 11.

Het Hoofd van het gewest, de Voorzitter van den gewestelijken Baad of van den Gemeenteraad, alsmede de betrok-

Sluiten