Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat % der aan de stemming deelgenomen hebbende stemgerechtigden hebben gestemd voor geheéle of gedeeltelijke intrekking der bestaande vergunningen of het niet meer verleenen van nieuwe in het desbetreffende ressort, moeten door het Hoofd van het gewest of door den Voorzitter van den gewestelijken of Gemeenteraad uiterlijk één jaar na het houden der stemming de verleende vergunningen zijn ingetrokken, terwijl geen nieuwe vergunningen in dat ressort mogen worden verleend nadat de uitslag van bovenbedoelde stemming bekend is gemaakt in de Javasche Courant.

3. Om aan de in dit artikel bedoelde volksstemming te kunnen deelnemen moet men voldoen aan dezelfde eischen als die welke gelden voor de uitoefening van het stemrecht voor de locale raden.

4. De wijze, waarop de in dit artikel bedoelde volksstemming moet worden gehouden, wordt nader in een afzonderlijke ordonnantie geregeld.

Artikel 16.

1. Het is verboden alcoholhoudende dranken die ondeugdelijk van samenstelling zijn in Nederlandsch-lndië in te voeren of aldaar te fabriceeren, te verkoopen, of te leveren of in een lokaliteit, waarvoor vergunning voor verkoop van alcoholhoudende dranken is verleend, aanwezig te hebben.

2. Hij die alcoholhoudende dranken invoert, fabriceert, verkoopt, aflevert of in een lokaliteit als bedoeld in de eerste alinea van dit artikel, in voorraad heeft, is verplicht deze op verzoek aan de personen in artikel 19 en 20 genoemd te vertoonen, en toe te laten dat deze dranken met de voorwerpen waarin zij zich bevinden, op ernstig vermoeden dat zij verkeeren in den toestand in de vorige alinea genoemd, door hen ter keuring worden medegenomen, alsook dat monsters van alcoholhoudende dranken door hen met dat doel, worden genomen.

3. Dranken, die ter keuring zijn mede genomen, worden, wanneer zij niet worden afgekeurd, met de voorwerpen, waarin zij zich bevinden, aan den belanghebbende teruggegeven.

4. Wanneer alcoholhoudende dranken ter keuring worden medegenomen, heeft hij, van wien die dranken worden medegenomen de bevoegdheid de voorwerpen, waarin de dranken zich bevinden, te verzegelen en van zijn naam te voorzien.

Artikel 17.

De medegenomen dranken, bedoeld in het vorig artikel worden onderzocht door een door den Gouverneur-Generaal aan te wijzen deskundige of deskundig bureau.

Artikel 18.

1. Deze deskundige of de leider van het in het vórig

artikel bedoelde deskundig bureau legt in handen van het Hoofd van het gewest, alwaar hij woonachtig is, persoonlijk een verklaring onder eede of belofte af, dat hij het onderzoek naar beste weten en zonder aanzien des persoons zal verrichten.

2. De deskundige en de leider van het deskundig bureau zijn bevoegd de zegels bedoeld in de laatste alinea van het vorige artikel, te verbreken, na maatregelen te hebben genomen welke verwarring der monsters met andere voorkomen.

Sluiten