Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De districtsveearti te Rotterdam schrijft:

„De opgaven zijn in het algemeen betrouwbaar, al zijn wel enkele keeren „opzettelijk onjuiste opgaven verstrekt. Zoo is mij bekend, dat eenige veehouders „aan de opzichters hebben opgegeven geen mond- en klauwzeer onder het vee „te hebben gehad, terwijl mij bekend is, dat zulks wel het geval geweest is. „Vermoedelijk werd gevreesd, dat een juiste opgave aanleiding zoude kunnen „worden tot eene strafvervolging, daar niet was aangegeven bij den burgemeester."

De districtsveearts te Alkmaar maakt van enkele weigeringen van opgaven gewag.

De districtveearts te Amsterdam schrijft;

„Slechts enkele veehouders weigerden beslist de gevraagde gegevens te „ verstrekken."

„Over het algemeen kunnen de opgaven als betrouwbaar worden beschouwd."

De districtveearts te Middelburg schrijft: ÉK»

„Het onderzoek verliep heel vlot van stapel en in 't algemeen hadden de „ambtenaren, met het onderzoek belast, alle mogelijke medewerking van de „boeren. Slechts 3 veehouders weigerden pertinent de gevraagde inlichtingen „te geven."

De districtsveeartl"te Maastricht schrijft:

„Er is met groote nauwkeurigheid en met alle ten dienste staande middelen „getracht nauwkeurige cijfers te verkrijgen en ook ben ik er van overtuigd, dat „dit grootendeels is gelukt. Zeker is dit in de eerste plaats te danken aan den „ernst en de toewijding, waarmede de veeopzichters, daarbij voorgelicht door verschillende deskundigen, hunne taak hebben volbracht.

„Eigenaardig mag het zeker wel genoemd worden, dat nu reeds door „verschillende veehouders de waarde der verkregen cijfers in twijfel wordt getrokken, terwijl het juist diezelfde veehouders zijn, die de inlichtingen verstrekten „en daarbij op de meest welwillende wijze voorgelicht werden.

„Mogen er dus fouten in de opgaven voorkomen, dan zijn die aan de „veehouders zelf te wijten, die al heel weinig belangstelling toonden, toen zij „bemerkten, dat er geen flnancieele voordeden aan waren verbonden en in het „algemeen weinig blijk van belangstelling gaven in eene zaak, die toch in de „eerste plaats voor hen van groote beteekenis moet worden geacht.

„Eene betere methode van schadeonderzoek acht ik niet mogelijk.''

De districtsveearts te Venlo schrijft:

„Over het algemeen waren de boeren zeer gewillig bij het geven van „inlichtingen voor het invullen der vraaglijsten.

„Vooral in het begin verkeerden vele boeren in de meening, dat door het „Rijk eene vergoeding zou worden uitgekeerd voor de schade, veroorzaakt door

Sluiten