Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoek in het district Leiden slechts ten deele aan de bedoeling der Staatscommissie beantwoord, hetgeen voor de Subcommissie een beletsel vormde daarmede verder rekening te houden. Mtótti

§ 3. De bewerking van de verkregen gegevens.

Wat de bewerking van de schade-staten betreft, moest in de allereerste plaats worden beslist of deze gedecentraliseerd dan wel in één hand geconcentreerd zoude worden.

De Subcommissie heeft gemeend, dat eene gecentraliseerde bewerking de meeste aanbeveling verdiende.

Voor deze omvangrijke statistische arbeid is de zeer gewaardeerde steun van den Directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek verkregen, die heeft goedgevonden, dat de bewerking der schade-tabellen in overleg met de Subcommissie onder de deskundige leiding van den Heer JOH. HEIJNEN. hoofdcommies bij het Centraal Bureau voor de Statistiek door eenige ambtenaren van zijn Bureau geschiedde.

De uitkomsten van die bewerking zijn neergelegd in een zestal tabellen, welke hierbij tot één geheel vereenigd worden overgelegd, te weten:

Tabel I. Overzicht der gevallen van mond- en klauwzeer met de daaraan verbonden schade:

a. bij stieren,

b. bij melkkoeien,

c. bij droogvee en pinken,

d. bij kalveren,

e. bij schapen en lammeren, f- bij varkens en biggen.

„ II. Overzicht van het aantal veehouders, waar de ziekte uitbrak, in verhouding tot het aantal veehouders volgens de veetelling van 5 Maart 1919.

„ III. Overzicht der aangetaste dieren per 100 stuks vee der veehouders, waar de ziekte uitbrak.

„ IV. Overzicht van de schade, in guldens, per aangetast dier.

» V. Overzicht van de schade, in guldens, per dier van de aangetaste stallen (aangetast en niet-aangetast vee).

„ VI. Overzicht van de schade in totaal, de schade per veehouder, waar de ziekte uitbrak en de schade per veehouder, volgens de veetelling.

Gaarne had de Subcommissie ook nog een overzicht verschaft van het aantal stuks aangetast vee in verhouding tot het totaal aantal stuks vee, dat volgens de - veetelling van 5 Maart 1919 aanwezig was. Dit denkbeeld moest

Sluiten