Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het onderbrengen van de antwoorden op de vragenlijsten ingevuld, leverde herhaaldelijk bezwaren op, die door het voeren van briefwisseling, door besprekingen en somtijds na voorlichting van deskundigen, werden opgeheven.

Enkele beslissingen, waarnaar bij de bewerking van de tabellen gehandeld is, moeten hier worden vermeld, omdat zij voor het recht verstand van de uitkomsten van het schade-onderzoek in aanmerking zijn te nemen.

Op vraag 4: „Hoeveel dieren bleven kreupel en hoeveel bedraagt de „schade", werd soms geantwoord: „als de koe kreupel blijft, bedraagt de schade „b-v- ƒ 100,—"; dergelijke antwoorden bleven buiten beschouwing, omdat zij geene positieve gegevens' verstrekten.

De poging om vraag 7 luidende: „Hoeveel koeien kregen een uierziekte, „werden twee- of driespeens, of voor de melkproductie geheel ongeschikt?" zoodanig uit te werken» dat niet alleen bleek, hoeveel dieren een uierziekte kregen, maar bovendien hoeveel daarvan tweespeens, hoeveel driespeens en hoeveel ongeschikt voor de melkproductie werden, moest worden opgegeven, omdat slechts in een enkel district deze vraag in al hare onderdeden nauwkeurig was beantwoord. Volstaan moest worden met alleen op te nemen het aantal dieren dat een uierziekte kreeg en de daardoor ontstane schade.

De opgaven van het verlies aan melk in Liters, zoowel als het schadebedrag daarbij vermeld, lieten dikwijls veel te wenschen over. Zoo gaven enkele veehouders den prijs per Liter op, met daarnaast een totale schade aan melkverlies, eenigen bepaalden zich alleen tot opgave van een totale schade, anderen gaven het verlies aan melk in kilogrammen, weer anderen meenden te kunnen volstaan met mededeeling van het geleden melkverlies aan liters per dag- Ook kwam het voor, dat de seinde van het melkverlies werd uitgedrukt, èn in verhes aan uitbetaling in liters, èn in verhes aan uitbetaling naar vetgehalte, èn in verlies bij eigen bereiding van boter en kaas- Al deze onvolledige of foutieve antwoorden maakten het nemen van een afzonderlijke beslissing voor elk geval noodzakelijk.

Wat betreft vraag 10 luidende: „Hoe groot was uw verlies aan vleesch „en vet in kilo's bij runderen voor vetweiderij of vetmesterij gehouden?", werd alleen de schade in guldens in de tabellen verwerkt, met weglating dus van het verlies aan vleesch en vet in kilogrammen, omdat bij de beantwoording dezer vraag heel dikwijls alleen bedoelde schade was opgegeven en het ook voorkwam dat achter de vraag abusievelijk het aantal dieren in plaats van het verlies aan vleesch en vet in kilogrammen was vermeld- Tevens werden bij de bewerking onder deze rubriek de schadebedragen door achteruitgang in voedingstoestand, waardevermindering, vermagering, enz, in aanmerking genomen, ook al kwam de daaromtrent door de veehouders gedane opgave dikwijls achter andere vragen voor.

Sluiten