Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De opvattingen over hetgeen onder „schade wegens andere dan in de vragen 3 tot en met 10 genoemde oorzaken" (vraag 11) moest worden volstaan liepen zeer uiteen. Dikwijls werden zelfs de kosten van geneeskundige hulp, van het betrekken van geneesmiddelen, als zalf, creoline enz. het aanschaffen van krachtvoer achter deze vraag verantwoord. Deze schadebedragen zijn echter bij de bewerking niet in rekening gebracht, omdat zij beschouwd zijn als maatregelen genomen ter bestrijding van mond- en klauwzeer.

Hetgeen wel onder deze rubriek is opgenomen, wordt in noten aan den voet van iedere tabel vermeld.

Het oorspronkelijk plan om behalve de oorzaak der schade, het aantal dieren, waardoor de schade was ontstaan te vermelden, kon wegens de vele leemten in de antwoorden niet worden uitgevoerd. Dikwijls was b.v. volstaan met de mededeeling „verworpen, schade ƒ 200,—; niet drachtig geworden, schade ƒ 100—, enz."

Het komt ook sporadisch voor, dat in de tabellen in een schaderubriek geen schade is genoteerd, niettegenstaande men in de onmiddellijk voorafgaande kolom, wel een cijfer vindt opgenomen. De verklaring daarvan is deze, dat in zoodanig geval op de vragenlijst uitdrukkelijk was vermeld, dat ter zake geen schade zich voordeed.

In de provincie Noord-Holland konden verscheidene veehouders niet meer nagaan, hoeveel schapen en lammeren door mond- en klauwzeer aangetast geweest waren. Hiermede is in de tabellen voor zooveel noodig rekening gehouden.

§ 4. De uitkomsten van het schadeonderzoek.

Alvorens de uitkomsten zelve van het onderzoek aan eene bespreking te onderwerpen, moet de waarde van het onderzoek uit het oogpunt der betrouwbaarheid van de cijfers worden behandeld.

De Subcommissie heeft uit verreweg de meeste der bij haar ingekomen rapporten van districtsveeartsen de overtuiging gekregen, dat de schade in totaal re laag is opgegeven.

Een verwijt aan de veehouders of aan hen, die bij het schadeonderzoek leiding of controle uitoefenden, ligt in de constateering van dit feit allerminst opgesloten. Alleen is het te betreuren, dat zooals boven bleek, somtijds, gelijk in de veeartsenijkundige districten Venlo en Groningen, de schade door de veehouders te laag is opgegeven, uit vrees voor invoering van het afmaakstelsel, indien de schade hoog mocht blijken. Overigens acht de Subcommissie zich overtuigd, dat de schade, die men op het tijdstip der opneming benaderen kón, werkelijk zoo juist en volledig als mogelijk was in de beantwoording van de vraaglijsten vermelding gevonden heeft. Niet overal en altijd was het echter mogelijk de

Sluiten