Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de beoordeeling dezer cijfers moet men echter wel in aanmerking nemen, het verschil in waarde dat het vee in de onderscheidene streken van het land heeft. Ook daardoor zijn b.v. in Noord- en Zuid-Holland hoogere schadecijfers te boeken dan b.v. in Drenthe. Het is dan ook, mede in verband met hetgeen hierboven reeds is gebleken, niet te verwonderen, dat de gemiddelde schadecijfers per aangetast dier voor deze beide provinciën wederom tot de hoogste behooren. B.v. voor melkkoeien zijn de cijfers hier resp. ƒ 55,97 en ƒ 56,91. In Noord-Brabant is dit cijfer nog hooger, n.1. ƒ 57,89, daarentegen in Drenthe slechts ƒ 24,21, Friesland heeft hiér ook een vrij laag gemiddelde, n.1. ƒ 29,31. Verder wordt te dezer zake naar tabel IV verwezen.

Tabel V (blz. 124 en vlg.) sluit nauw bij tabel IV aan. De schade is hier op overeenkomstige wijze berekend. Thans echter wordt zij omgeslagen over alle dieren der aangetaste bedrijven, dus niet zoo als bij tabel IV alleen over de zieke dieren van bedoelde bedrevenVoor de uitkomsten wordt naar tabel V verwezen.

Een enkel woord moet thans nog over de schade van de epizoötie 1920 worden gezegd. Zooals reeds hierboven werd vermeld, is een volledig onderzoek naar deze schade niet mogehjk geweest.

Toch hebben eenige betrouwbare onderzoekingen bij wijze van steekproeven plaats gehad.

In het veeartsenijkundig district Rotterdam is onder toezicht van den betrokken districtsveearts bij 92 aldaar verspreid wonende veehouders een enquête naar de schade van de epizoötie 1920 gehouden, wederom op den grondslag van de vraaglijst der Staatscommissie. De totaal schade bij die enquête opgenomen, bedraagt J 323.895,50. Dit komt neer op een schade gemiddeld van ƒ 3520,— per onderzocht bedrijf. *)

*) Ter nadere illustratie worde hier nog vermeld, dat onder de bedoelde 92 bedrijven, welke ten aanzien van deze epizoötie 1920 zijn onderzocht, de schade aldus verdeeld was:

schade onder ƒ 1000,— 2 bedrijven,

„ 1000,— tot ƒ 2000,—. ... 21 „ 2000,— „ „ 3000,—. ... 28 „ 3000,— „ „ 4000,— ... 16 „ 4000,— ,. • ., 5000,—. ... 11 „ 5000,— „ „ 6000,— ... 3 „ 6000,— „ „ 7000.—. ... 7

„ 8000,- 1

„ 8829,- 1

„ 12400,— 1

M 34800,— 1 (het bedrijf bestond hier uit 5

stieren, ± 100 melkkoeien, 50 stuks droogvee en pinken, 25 kalveren en 40 varkens en biggen. Alleen aan melkverlies is hier een schade van ƒ 20000,— getaxeerd).

Sluiten