Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderzoek nog aanstippen, en wel de aangifte- Met de schade houdt deze zaak geen rechtstreeks verband, doch de Subcommissie mag niet verzuimen er de aandacht op te vestigen, dat het schadeonderzoek een schel licht heeft geworpen op de groote nalatigheid, welke in de naleving der zoo gewichtige wettelijke verplichting tot aangifte van de ziektegevallen bestaat. Algemeen blijkt dit euvel zich voor te doen, ten bewijze waarvan talrijke voorbeelden zijn aan te halen. In Zeeland b.v. zijn in een gemeente met 36 aangetaste bedrijven slechts 2 aangiften geweest, in het veeartsenijkundig district Alkmaar zijn op 2979 aangetaste bedrijven slechts 639 aangiften voorgekomen, voor het district Amsterdam zijn deze cijfers resp. 3197 en 1687, voor Noord-Brabant resp. 3227 en 2208, voor het district Rotterdam resp. 5379 en 3734.

De Subcommissie is daarom overtuigd, dat de beraming van middelen om de aangifte beter te doen geschieden ernstig ter hand genomen moet worden.

's-gravenhage, 25 Februari 1921.

De Schade-Subcommissie voornoemd,

j. poels, Voorzitter.

Th. F. J. A. DOLK, Secretaris.

Sluiten