Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tg

Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 genoemde aantal hadden mond- en klauwzeer.

Van het in kolom 2 genoemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van den verkoop in kolom 3 bedoeld (in guldens).

Van liet in kolom 2 genoemde aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge van het kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal werden kwijnend ziek(niet kreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in kolom 7 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal stierven ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van liet sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

Van bet in kolom 2 genoemde aantal kregen een uierziekte, werden tweeof driespeens, of voor de melkproductie geheel ongeschikt.

Schade als gevolg der verkregen ongeschiktheid in kolom 11 bedoeld (in guldens.)

Verlies aan melk in liters.

Schade bij uitbetaling naar liters van het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld

lin guldens). !

Schade bij uitbetaling naar vetgehalte van het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij eigen bereiding van boter en kaas, van het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens). ______ _______

Schade door minder kwaliteit van boter en kaas (in guldens).

Schade door verlies aan vleesch en vet (in guldens).

Overige schade (in guldens).

Totale schade (in guldens).

86. Pancras,St.) | 65 63 3 490.- - _ J 25 - 7 HO.- 56-20 752.- - - 1777 _ 86

B/. petten. 58 58 — — 2 200.— —. _ _ -~ 1 550.— 9600 208.— 800.— — — 630— — 2388'— 87

88. Purraerend 1148 1124 56 16408— 143 15200— 45 4800- 15 ?424— 68 4815— '56250 <W>8— - - - _ 11) 750 _ 70325 - 88

!f gfjptde1;: ^ H*? 24 ^ "1 ?«JÓ-- 22ïtoL 1 3280- ™ 8585- 218500 28_- 260- - - 3000- 2 1600.- 86_- i

~ (ae)! 198 181 4 9bo— 7 1036— 13 2520— 4 1,00— 11 575— 487o0 6169— - 270— - 210— - 13434— 90

5&- lCca,f.er!! 792 733 1° 3285— 12 1775— 7 900 - '7 3450— 24 2330— 1E5600 3255— 12937- 1455 - 97 - 350- ?) 9340 39174 qi

92. Schelhnkhout ! 415 406 7 1570- 10 1600- 2 300- 3 o?00- 44 180°- 83570 3544- 5145- 734- - Ï56O- 17153= 92

93. Schermerhorn 351 313 2 855- 6 850- 15 9225 - 7 3435- * 9 H 65- 54420 5793- 962— 400- - 1585- 1 150- '7420 - 93

05 Ichöteri ' 449 » 8 680- 4 50?= 13 *™- 23 2015- 103560 7500.- 4542- «g_ 56- la 200- S- 94

"5' bchoten464 453 10 4100— 12 2120— 33 4485— 9 5220'_ 48 4B75-- 124900 17582— - - - 123"— 2) 450— 39862— 95

9? &___*8 143 48498- 21? *8£^ 444 25095- 33 239 511708 77941- 195- 50- - 2850- «) 4028- 221082- 96

98. Spanbroek ,19 683 5 1775— 19 1625— 10 1090 - 6 2'20i_ ]S 2460— 107176 9647— 1763— 2158- - 100- 1) 100- 23443- 98

WO TexeerarSPeli u 912 f' 232°- 24 8695- 17 2525- 8 342°- >« 1685- 203110 20675- 1788- 2717.- - llt- » 90R- 40H0- 99

luu. lexei 14 4 — — _ _ _ E _ — — — 300 44— — — _ _ _ 44.— 100

||' gSt::::::: Jj _ J 8&= S Stfc „ ^- I Sz « S£= S Kz 9577- = S_= 2 "ft; 888= Hl

§•»:•::::.:-: T 18 1 11" 1 Sz g 17Éz 2 «£= I' Sgfc » S:= 8i6- 1 z 10°- li" Jgr gz 1

40°- Ve,8en013 603 ■ 14 5635- 24 2975- 28 S_= 4 2050- 54 4870- 160830 20681.- 283- ?260- Z 800*- 2] g_Z 44274.- 105

Ï8j wntlu!zen59(5 563 3 900— 16 2890— 3 550— 6 24i°— 17 130a- 126370 13943— 704 - 1480- - 450- - 24657- 106

107. Warder B19 476 6 2190- 3 275- 19 2300- 3 1l30-~ » 1830-- 138900 17021- - _ _ %- 20) 900- 25396- 107

108. Warmenhmzen 244 207 2 740— 9 450 - 16 9905 , 600— 11 1150— 55615 3515- 3094 Sn oXn' f3f-Y' inó

109. Watergraafsmeer. . . . 332 328 39 12339- 53 47 9- 21 2500- _ 1917- 16 H3=- 42u20 8540= _- Z Z gfcl * ^Z ^ "O- WeesP313 312 13 3830- 68 8450- 22 4600- 9 4450- 42 4900- 35460 5352- - - _ _ _ S- 110

112 W^SSS?- ' ' ' ' Zll _ 61 2'?*- 178 26245- 121 18275- 48 ; . , 234 22535- 355330 , 44156- 1154- 4684- 200- 50- 3505- 164359- 111

118 Westwoud «67 §3 in ftn-~ 00 5 148°- 8 Hl 16^-_ S_S 6734- 775- 8ö12- 560- 900- - 29391- 112

ni westTaa„ . : : : : : 8s 8?- - 6 fl mo" i H£- SS- '2 979?- SSS J t" 12872- 6917- 20S- 25°- 12) 170°- 44355- 113

115. Wieringen % 80 - - 1 T^Z 4_! 62i°- 4 ÏI6- - " ^ 16^Z Z . 272.__ Z 171°- ' ^ "fffiZ ^

g ^ieringerwaard . . . . g 662 6 1780- 5 6 875- 5 g= | S IS.Z ^Z Z ^ ^ f^" _]«

IE_;i i i Ss ? Ie i Ie 1 üe i üe- 3 €e - - r 1= |S= 11= 1

IpS^Unw: i f I iz 42 HE 22 üiE 1 . |E ! üe S €E *: ^- HfE g

- «: :::::: 8k9 H . 6^z 1 ^z 1 »l;z 7 _= 1 "ffiz JS 2lS.z z = 2iz 2' ?:= llz 1

126. Zandvoort 7 4 _ . — -^q^ „_

lis iu!tscLVwo°udeSchermer- I lo 9°8 1 20 2470- 53 63=0- Z 2970 ~ 54 4595- 182620 10598.- 11998- 1065- li)- = èj ioIoZ 45649- 127

ion £u,a-;:,cna™oulle • • ■ • 19 18 2 560— 1 100— 1 900— — „„^ 4560 683— — — _ 268.— — 178,3— 128

129- Zwaag 516 499 5 1670— 6 550— 8 785 - s 3055-- 35 2425— 6»>86 6198 - 3681 - 17RS mr n aaa 91irs' 19q

™ Zi^\2466 2308 20 6895- 39 556U- 3? £- 15 6875- 112 9590- 8_8 252W- ifc 48*Z U5.= 1620- 3 2360.'= 8W&Z _?

der provincie „Noordholland" ~ ~" " — " ~ —— - !j

waar het onderzoek plaats had . 88090 84451 17L9 547Ü91— 3451 | 435408— 3714 | 564232— | 919 _^416891— 4801 452802.- | 15653756 1602086.- 32u367— 154021— 8122— 110901— 113855— | 4726376— [f

1) Niet dracht;g geworden.

2) Niet drachtig geworden, kalf verworpen.

3) Kalf verworpen.

4) Te laat drachtig geworden, kalf verworpen, krampig.

5) Te vroeg gekalfd, niet drachtig geworden, kalf verworpen.

6) Niet drachtig geworden, te Iaat drachtig geworden, kalf verworpen, te vroeg gekalfd. ') Kalf verworpen, kalveren tijdens geboorte gestorven.

8) Niet drachtig geworden, te laat drachtig geworden.

9) Kalf verworpen, moeilijk drachtig geworden.

10) Niet drachtig geworden, kalf verworpen, ontijdig moeten verkoopen. u) Kalf verworpen, te vroeg gekalfd.

0 ■*a8tek«ke 181 156 4 1400— | 2 200— - - . _ I — ' I 8 950— 15900 1385— - 980- - - >) 200— 5115— I 1

3 Anna"nSrfs't_ \m ' lm>- 4 ' 8500- I 9 700 - 24600 1495- - 1850= - - i) 150- 8695- 2

ó. Annaland(St. 124 121 — 4 480— 1 150— 2 900.- n 1820— 196S0 1252— — 1605 - — 100— 3, 250 — 6557 — 3

4. Amemu.den 184 168 3 600- 1 600- - - 8 490°- 1 50- 24200 3548- , 49- - - - - 6740 - 4

5' Axe'47 44 1 500- - - 1 200- - 1 200- 7735 347- - 629- - - 2) 200- 2076- 5

6. Baarland 143 148 2 1200— 3 450— 1 100— 2 i350— 6 700— 25250 778— - 2367- - - a 210- 7155- 6

1 ^erv,et,- ■81 80 1 200- 3 750- 4 900= 4 32°0- ! 8 400- I6.1OO 620- 1800- -' ' - 4 760- 8630= 7 8. B.ggekerke 166 152 3 1400- 1 500- 1 200- 1 8°0- I 5 775- 28610 3477- 240- 285- - - - 7677 - 8

10 ioschkaoelle"I 97 2 m- 1 10°- 4 20°- 8 1600- 9 1800- 18920 475- 199?- - 1) 400- 6972- 9

10. Boscnkapelle 7 7 - - _ _ _ _ _ - - _ H0O 176— - _ _ _ 2) 600— 776— 10

Provincie

7 510—

4 550—

68 4815—

10O 8585—

11 575—

24 2330—

14 1800—

• 9 1165—

23 2015— 48 4675—

239 24535—

1 175— 18 2460—

16 1685—

26 2725—

73 6230—

60 5615—

21 2250—

51 4870—

17 1300—

18 1830—

11 1150— 16 1180— 42 4900—

234 22535—

21 1680—

10 750—

24 2797—

35 4500—

16 1730—

33 1975—

48 4800—

13 1435—

12 1175— 59 6435—

9 1075—

30 3435—

2 880—

54 4595—

3b 2425—

112 9590—

4801 452802— [

m »

17) -'■)

Kalf verworpen, niet drachtig geworden, kalveren doodgeboren. Te vroeg gekalfd. Kalveren doodgeboren.

Niet drachtig geworden, ontijdig moeten verkoopen, minder geldelijke verdiensten als melkrijder.

Niet drachtig geworden, kalveren doodgeboren.

Niet drachtig geworden, ontijdig gekalfd.

Niet drachtig geworden, kalf verworpen, te vroeg gekalfd.

Niet drachtig geworden, kalf verworpen, te vroeg gekalfd, kalveren tijdens geboorte gestorven. Moeilijk drachtig geworden.

iviet araclitig geworden, te laat drachtig geworden, moeilijk drachtig geworden, kalf-

Zeeland.

Sluiten