Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cl

j~* Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 genoemde » aantal hadden mond- en klauwzeer.

Van het in kolom 2 genoemde w aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van den * verkoop in kolom 3 bedoeld (in guldens).

; Van het in kolom 2 genoemde aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge van het » kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde -4 aantal werden kwijnend ziek (niet kreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in kolom 7 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde to aantal stierven ten gevolge

Schade ten gevolge van het o sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

m Van het in kolom 2 genoemde l"1 aantal kregen een uierziekte.

Schade ten gevolge van het j_ krijgen der ziekte in kolom 11 bedoeld (in guldens).

^ Schade door verlies aan •** vleesch en vet (in guldens).

Overige schade •*■ (in guldens).

i- Totale schade

(in guldens).

! " ' ' I I " I " I - I I *• |- | | "• | |

46. Ruwiel 81 78- - _ _ _ _ _

47. Snelrewaard 320 296 — — O. «1« ~

«. Soest 21 21 - _ 1 50.- _ _ ? iffiZ Z Z Z 9}?~

W. TienCen8'. V \ \ [ [ 1| *g § ™- 1 ^ _! «>- ± 175- _2 . 115- 100- 1) 600- lloZ

51. Tullen'tWaal .... 55 45 - 8 250— ______ _ 250

fl" Utrecht 66 49 1 100— - - 40 1600— - _ 170ZZ

58. Veldhuizen 181 140 1 25— 8 90— - - - - - _ _ _

64. Vinkeveenca 61 61 - 5 125— _ ïofz

65- VIeuten 49 48 - - - 2 250— - aöZ

66. Vreeland 80 80 2 890— — — — _ i nor. _ .na, oooa

Vreeswijk 111 101 1 100- 2 180- 2 850- 2 2TO- Z Z 106f- Z 2|^Z

58. Westbroek 279 247 2 133— 9 375- 1 «0—4 „55— n om i-oq'

i: SiWak: : : SS SS -2 ™- 1 2 §- \ §=• E E ' -||E

| 1 "» ■ ™- i ,18:= 1 750.-' 6 Sfc z 3To- z I1Ê

|: ze|e,dg I z z i 75- z z 1 «F z z z 4fz

6o" Zu,len174 162 6 626— ' 7 905— 18 780— 1 280— - - 100— - 2690—

Totaal uit de 65 gemeenten o ; I

der provincie „Utrecht" waar het I

onderteek plaats had . . . . |{ 18621 11098 49 7146— 294 16520- 168 12856— 183 86768— 17 1046— 21400— 2640- | 98875— 1) Niet drachtig geworden.

*> » - . ontijdig kalven. — . _ . _ . , ,

■ë £ E

i g g

Provincie Friesland.

i;^iSr;:»:l* 'lil ? Zz XI ^z \° ^z _81 ™- j ™- 161_°- " 10_>-1218£z

I Lararaderea.dee! . ! | \ ■ ^ ^ Z 6 8 ^ I 375- 4100- I) 100- 8660-

5- 'tBildt. 29Ï W - -5- - Z Z Z Z 1 T~; J 1 lïloZ . Z ^Z

7 na'„SfTardH , 21? "4 6 1400— 4 800— 1 175— 1 800— - - 326— - 2500—

a Eocküm 16|Q 139? *_ 31?- 2800- 17 1636- 9 ,2070- - 2025- 1) 160- 1Ï715-

10. ^eTw^radeel- ' \ \ ' ]É *?£ ^fA~ % ^ 10 ™- 6 ^O- Z Z 2025Z 1, 230- 9ïsoZ 1028 708 2 640— 10 670— 4 400— — —. — — 3640— 2) 300— I 6660—

ïo vrane,ker j 178 132 2 250— 2 225— - - 1 360— - - 70- - i 895—

12. Franekeradeel 88S 726 2 300- 6 425- - - 2 380- - - 150 - • - I 1255-

ll Ha^ rïnd891 7 746- 9 1050- ,12 890- 2 460- 2 80- 170- - iïS-

1*. Haskeriand . . . 997 747 7 S40— 7 600— 1 125— 2 850— - — 1300- >) 870 — 4585-

15 Hemelumer-Oldephaertca. 1248 866 6 860- 8 200- 4 275- 1 Ï50- 500- z) 76- 1560-

17. irnTlooten'"1 \ ' " " ^ 7| j5 ^~ ^ J 845- 2 825- 275- .) 200- 2870-

I S'-T! : ■' : : - - 3a "SSZ . 1SZ _6 ™- i ^- Z Z 2#Z ' 2_°- I iz

20. Kollumerland ca. . . . 1952 1604 14 1 2280— 10 626— 16 740— 4 1225— 1 80— 7026— ü) 100— 12075—

21. Leeuwarden ..... 273 240 4 610— 1 70— 2 450— - - - - 200- - 13.30f LemsVeriand - " ' " ÏSS l2S ^ ^ ll 374°- 5 440- 8 2830- 6 900- 2540- T> 25- 18160| ^madee,: ! \ \ \ I ^ « « «J ^Z 18 ^Z . ^Z Z ' Z ™Z S' ^ ^Z 26 Oostdongeradeel .... 1240 831 15 2810- 10 860- 9 535- 2 960- - - ?755- i) 665- IfflSt26. Ooststellingwerf .... 432 250 - - - - - _ _ _ _ _ 40- - 40-

| : : : : ^ . HS! u4 SS= ll Sz ï_ 11_95- i 12?- i _°- ggfc ^ Sfc

30 anten 170| 11™ 8 485- 8 475- 4 340- - - 1 100- 2866- - 4265-

ou. zuoten 5Q 44 — — 1 75_ _

S2 ln"eeknSerland1024 8 1810- 17 1400- 43 2150- 6 1100- 1 50- 1890- - 7400-

f| 190 • 169 1 20- 1 25- 1 100- 1 140- - - 1710- - 1995-

00. stavoren 20 20 — — — 4 4Q0 400

i' ïringeradëeï"1 " 'T' ilw ^ ^ Ü? 8505- 29 2035- 5 1160- 1 60- 14276- 1)2845- 26985-

30. utingeradeel. 1330 971 7 1560— 21 1106— 4 810— — — — — 300— — 3265—

36. Westdongeradeel .... 866 624 3 355— 4 475— 5 400— - — - - 3616-») 400 — 6245-

f !™*87f, ' ' ■ ■ .«f 1352 4 560- 14 610- 29 U60- 8 720- 6 195- Ï830- ' - eSt-

39' WoTseraHe-t ' ' " " S^t ^fj? J? " SfJ5- 18 1S95- 5 500- 2 400- - - 4015- 2) 50- 9166-

40 Workum a 29S IJ 2405— 14 1660- 4 300- 6 2040- 2 125— 4630- - 11180—

40. Workum 640 432 8 800— 1 40— 1 150—" 1 130— - - 470— - 1090—

Totaal uit de 40 gemeenten der I I

provincie „Friesland" waar het

onderzoek plaats had .43680 32880 291 46835— 423 31455— 272 21000— 79 21356— 21 1700— 94575— 9230— 226150—

Verworpen, niet drachtig geworden. ■ *) Niet drachtig geworden. 3) Verworpen.

Sluiten