Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummers. S

as

hi Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 to genoemde aantal hadden

Van het in kolom 2 geco noemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van ui den verkoop in kolom S bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 pi genoemde aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge van het a> kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal werden r* kwijnend ziek (nietkreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in ■°° kolom 7 bedoeld

(^guldens).

Van het in kolom 2 to genoemde aantal stierven ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van g het sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

Schade door verlies aan f"1 vleesch en vet (in guldensl.

h. Totale schade

(in guldens).

u Franeker I 270 I ' 202 I 9 730.- 6 20O- 4 400- i 365- - «**-

12. Franekeradeel 1342 ' 1126 27 2066- » 456.- - - 33 1B- 6200-

13. Gaasterland 1873 1210 82 1855— 11 546. a ™u_ 2885— 10— 4525—

14. Haskerland 1164 888 12 975- 2 120- ± - Tl 2050- 3616-

15. Hemelumer-Oldephaertc-a. 1946 1388 17 1115— 10 450—

16. Hennaarderadee. .... 1884 1608 38 2325- 18 1300- 10 750- 91 8876.- 260- 18511-

ft „Sum-er,andc.a: \ ! \ lil Z ll ffi= - ^= 18 420- 23 2090- 100- 3620-

21. Leeuwarden 324 206 - - 11 550— ~ J 7985— 460— 14006—

22. Leeuwarderadeel . ... 2566 2331 26 1770- 64 3050- 11 750. »z _ 2960-

23. Lemsterland. 1230 800 7 410- 10 510- 18 66U._ 10 _ 240— 4240-

24. Menaldumadeel . ... j 1267 1 071 12 735- 6 260- 1 1W_ * 1045.- 970- 864626. Oostdongeradeel .... 1269 675 9 960— 4 100— '

£ opis1^: : : : 2il _S ] ' Jj- g £•= » g_ _ |§E 11=

11 ikritr- : : : : SS SS i 11™:= S f= S_ _ ^

30' Sloten 75 66 2 265— 1 75— 1

_ _ ooft _ 28 1850— 820. 3510—

81. Smallingerland 1676 786 6 460- 16 890- - 640- 840-

32 Sneek 241 157 — 3 V*>. J. ■*>■ 125._ — 245—

33. Stavoren 83 29 2 120— - - m 52 3840— 3315— 13006—

t lgSdt: : : ■: SS SS S Foi= S 11- " ™- - - 1 7B4B-

„„_ „ im _ _ 4 820— 185— 790—

86. Westdongeradeel . ... 789 378 4 235— 2 88 2440— 180— 3980—

87. Weststellingwerf .... 2160 1026 11 430- 18 555- 16 375._ « _ 760._ 27890-

38. Wijmbritseradeel . . . . 5619 4675 63 4045- 54 2360- 84 1890._ 710— 19184-

39. Wonseradeel 4096 3259 84 2430- 59 3480- 15 1WU._ ig 2180—

40. Workum 964 760 5 45o— 2 70— d I

Totaal uit de 40 gemeenten der

=0' ^ 56662 39671 591 39905- 633 26756- 259 18920- 1353 118071- 12415- j 210067-

Provincie Overijssel.

(Onderzoek had plaats in 9 van «le ©O gemeenten).

1. Blankenham 116 1 — — — — —

2. Blokzijl 4820 - - _ io 890— - 890—

3. Genemuiden 214 180 - ~, _ _ i 125- 175-

4. Kuinre I 12 11 - 1 &u- _ 7 390— 390—

5. Lonneker. ....... 219 84

6. Oldemarkt 100 61 - - ~ _ 685— ™—

7. Staphorst 934 475 2 86— - — _ _ 2 200— 395—

8. Steenwijkerwold .... 221 181 1 70— 2 126— _ 2 150— 150—

9. Wanneperveen 36 26 —

Totaal uit de 9 gemeenten der — " j

provincie „Overijssel" waar het ,« 1 ' ' I7l_ 6 1 50— 87 2440— 2770—

onderzoek plaats had 1794 929 3 105— 8 1<5— 1 w-

Provincie Groningen.

(Onderzoek had plaats in 23 van de S7 gemeenten).

1. Adorp II 273 115 | - - | 1 60- 8 180- 2 180- 2305-,

2, Aduard 512 237 6 400— 4 76— 5 200- 1» i£o.__ - 160—"

8. Bierum 13 1 _ 70— 50— 120—

4. Delfznl 33 8 — ~ Kn _ _ 430— 1080—

5. Ezinge 352 166 . 6 600— - - 2 50.

_ _ 150— 200—

6. Grijpskerk 308 127 v 1 50— - — „_ 7 475— 115— 680—

7. Groningen 153 112 — — ° S!- s 670— 1026— 1806—

8. Grootegast 852 463 1 60— - 11 585— 585—

9. Haren 284 109 - 4 115— 176— 290—

10. Hoogezand 66 31 — — — —

5 295— 330— | 746—

11. Hoogkerk 223 149 2 120— - - 14 1005— 795— | 1900.-

12. Leek 572 342 - - 1 100— - i\ n40._ - 1140—

13. Marum 584 238- — __ — -

14. Middelstum 34 15— — — — _ _ 220— | 220—

15. Noordbroek 20 12 — | — — I —

278 116 | — — 1

512 287 6 400— 4

13 1 —

83 8 —

352 166 . 5 600— - —

808 127 v 1 50— —

168 112 —

862 463 1 60— —

284 109 —

66 81 —

223 149 2 120— —

572 342 - — . 1

584 238 — —

34 15 —

20 12 — I — —

Sluiten