Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummers.

■ ■

Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 genoemde aantal • hadden mond- en klauwzeer.

M Van het in kolom 2 genoemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van den verkoop ~ in kolom 3 bedoeld (in guldens).

_ Van het in kolom 2 genoemde aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge van bet kreupel m worden in kolom 5 bedoeld

fin guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal _4 werden kwijnend ziek (niet kreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend po ziek worden in kolom 7 bedoeld fin guldens).

- ; _»

Van het in kolom 2 genoemde aantal stierven ten gevolge der ziekte.

^ Schade ten gevolge van het sterven in .° kolom 9 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal E kregen een uierziekte of werden voor de melkproductie geheel ongeschikt

Schade als gevolg der verkregen E ongeschiktheid in kolom 11 bedoeld fin guldens).

5 Verlies aan melk in liters.

Schade bij uitbetaling naar liters van U het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij uitbetaling naar vetgehalte m van het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij eigen bereiding van boter a en kaas, van het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

^ Schade door verlies aan vleesch en vet f (in guldens).

£ Overige schade (in guldens),

g Totale schade (in guldens).

9 Franeker 540 851 1 50.- 3 60.- 1 30.- - - 8 IQ I!

12. Franekeradeel 2827 1807 8 100.- 1 25.- - — 1 80— — _ ~ 152—

\f §aaÜ ï a1424 959 2 26— 3 80.- 1 40— 8 120- - ~ 155—

14. Haskerland 1118 708 — — _ _ _.. j - _ ^ — . . _ — 266—

15. Hemelumer-Oldephaertca. 2624 1520 8 50— - - 16 140.— 1 {05Z ZZZ — 60 — ~ 240.—

16. Hennaarderadeel . ... 4109 2818 6 200— - - 1 50— 8 125 - 5 1110 „„

17. Hindeloopen 221 168 — — — _ _ _ ? S2 6 10a_ — — — _ 20.— — 496—

18. Idaarderadeel 3579 2502 1 60— 20 860— - - 6 195Z Z ~ - - 20— - 46—

In £ n' ■ ; j280 196 2 60— 2 80— - _ _ _ - - - - 605—

20. Kollumerlandca. ... 8282 1694 1 26.- 10 160- 2 15- 1 60- - Z Zo I- Z Z 4f__ Z _jz

21. Leeuwarden ..... 662 192 1 70— 6 300— - - 1 B0_ _

22. Leeuwarderadeel .... 4841 4081 8 180— 51 450— - - 10 4Ï5'- - ^ 1Z iZ ~ „ZT 430— 23- Lemserland 925 481 - - 6 120 - - - - - 105 11— 10— - 360— - 1366—

24. Menaldumadeel .... 2082 1460 6 110— 5 100— - - 8 li7 ~ - ' 120—

25. Oostdongeradeel .... 2231 1047 2 80- 12 95- 4 95- - - Z Z:: ', £ ■ ?. £- .. Z Z 57Z_ 355-

26. Ooststellingwerf .... 459 125 1 * 1 <m

IfSfhem::::: S? SS l S_z \ J&z 1 18>- « |= = = - = - H- - sü:=

I l.cohtenriand: : : : : 1399 7_ _ _ 1 "_~ iz z ; E E E E E ™- ™-z

31. Smallingerland. .... 1924 714 - - 5 U5_ 2 25- K 14K QK

lieren::::: ■•{_ *_ z j _- - _ ! ■ _£z z z r f z z 17_- ■ «_

it SLt"!1: : : : gg SS 5 «58z g sstz 1 iz E E E E # '

36. Westdongeradeel .... 1663 820 — — _ _ ' _

S w=deel: ; • _S S. _ 2_- j 4- :! - 5 |= - u-_ 38 20Z 7^ z z }_|:z

o .260.— — — — — onA

Totaal uit de 40 gemeenten der

provincie „Friesland" waar het ■ 1

onderzoek plaats bad .... || 83381 51508 121 18769- 229 8919- 60 1020- | 135 15543- 20 257.- 1887 186- 104- 87.- 5406- - 20191-

1. Blankenham 12318 — _ _ _

2. Blokzijl 31 13 _ _ g __ - ---—--___

8. Genemuiden 151 18 - _ _ _ _ _ 75—

4. Lonneker Ifl 1 — — — — — — — — —

6. Oldemarkt ....... \ 71 27 Z Z Z Z Z _Z - - - - _

6. Staphorst 98 30 _ _ 1 on_

7. Steenwjjkerwold ....143 64 - _ _ _ Z Z Z Z < Z ZZZ Z Z Z 30— Totaal uit de 9 gemeenten der

provincie .Overijssel" waar het

onderzoek plaats had . . . . | 536') 141 - _ 9 106._ - j

•) Dit cijfer word. 637, omdat in Wanneperveen, behoorende to. de 9 gemeenten in Ov&frrf. alwaar he, onderzoek plaats vond, 1 schaap voorkwam, hetwelk geen mond- en klauwzeer had.

Provincie Overijssel.

(Onderzoek had plaats in 9 van de 60 gemeenten),

1- Adorp 1891 47 — — _

I bS : :::::: 13lt «f _ _ _- z - - - = 2i sü- z z z : I i_

4. Delfzijl 112 14 — " ~~ ~ — __ — — — —

5' EziDBe778 «** 7 ™- i is- Z Z Z Z _ a- Z Z _~ o»;Z

6. Grijpskerk 634 125 — — _ _ _

7. Groningen 116 42 2 60— ~ _ -

8. Grootegast 1329 484 1 30 — ■ ■ 1 m ~ ~ — — — — — 60—

9- Haren . ]47 : 37 - - _ _. _ Z orZ ~ - 70 10- - - 405- - 475—

10. Hoogezand 65 8 --Z_ 4 20°— - 200—

- I - — f - - -- - - 40— - | 40—

Provincie Groningen.

(Onderzoek had plaats In 23 van de S7 gemeenten).

Sluiten