Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummer..

Aantal^stuks vee.

Van het in kolom 1 » genoemde aantal hadden mond- en klauwzeer.

Van het in kolom 2 geat noemde aantal werden verkócht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van p> den verkoop in kolom 8 bedoeld (in guldens).

Van bet in kolom 2 <• genoemde aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge van het 5» kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal werden kwijnend ziek (niet kreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in kolom 7 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 5° genoemde aantal stierven ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van o het sterven in . kolom 9 bedoeld (in guldens).

Schade door verlies aan f vleesch en vet (in guldens).

Overige schade F (in gulden,).

M Totale schade

(in guldens).

6. Bolsward 84 64 8 100.— — — R 250— 1 IR— om =«-

7. Dantumadeel 1214 342 11 560— 32 1205— 1 20— 9 500- 22oZ Z 2505

8. Domawerstal 918 428 13' 748- 3 350— 5 680- 8 685- 375- -

10 £.netrradeel' ' ' l\_ 8 g0- fa ~ ~ U ^ 240- - „-O-

tu. rraneker. ...... 110 60 7 840— 2 30— 6 580— - — 950.-

ÈN&Stt:: -J_\l Z li % zlz \ f0- i f} «*_ lo- 4m.-

18. Haverland 5M ïsl 3 WO- - ^~ i ^ U "20.- 110- . - 2525.-

4. Hemelumer-Oldephaertca. 777 278 2 150- 7. 170- 8 100- 5 SS- ™- Z $T_

15. Hennaarderadeel .... 882 561 55 3361— 18 676— 9 400— 59 5773Z 260— - 10459!-

li). Hindeloopen 62 16 fe

17. Idaarderadeel 1000 561 10 850- U 540- 87 - - 3566 ~

18. Ijlst 1S8 91 6 OQf. O in « onn °' -lio— OObO-

19. Kollumerland c... . . 1290 311 1 fflZ { 10— ? ™— J 60— - 645.-

20. Leeuwarden. . 85 25 - 5 1 30- 3 350— 1385— 1816.-

— 2 150— — 150-

21. Leeuwarderadeel . . . . | 817 . 612 6 525— 66 995— 8 560— 9 610— 180- _ 2860

22. Lems erland 639 198 5 400— 1 60— 7 525- oo 1780- o^ïT

23. Menaldumadee . ... I 323 18(1 8 99/1 jTi' ~ 2766.-

24. Oostdongeradeel . . . ! 57Ï 189 .9 WO- - Z " ■ 10, SSf" U' ~ ?™C

25. Ooststél.ingwerf .... 688 107 li .70- 1 15- 1 i)- g lioZ Z |j?;I

26. Opsterland 2418 667 8 270— 10 246— 5 400— 62 2230— - 8145

2t. Rauwerderhem 5R7 qni 9 tOR ld ahk , ,X f rrX 0140.—

1: SST*:::::: Ml 1 f_ " > - - ^- _tz = ■ ïïfc

30. Smallingerland 1484 399 6 50oZ "9 620- 5 fflfc- 5 Ï2Ö5- 770- - 336oZ

81. Sneek i(U 07

32. Stavoren 20 9 _ Z _ ~ 105.-

Ifl^1:::: £g III _ ^z J iÉ:z ] 2l;z - «_ __z z , g_

85. Westdongeradeel .... 449 161 7 270- 6 250- ï 100- 21 600- 20.- - 1240-

86. Weststellingwerf .... | 2139 429 16 790— 2 120— 11 460— 45 1441- 360 3161

!!=•"'"zz:1 I i ? -8 at. -j f= 1 E= IE e :üe

04' 171 3 ' — — 4 250.— 4 810— 200.— — 1100—

Totaal uit de 40 gemeenten der j

provincie „Friesland" waar het J 1 ~—•———

onderzoek plaats had. .... 31185 12235 447 26534- 330 11275- 142 7908- 641 44599- 12178- - | 102489-

Gemeenten uit de 40gemeenten der provincie -Friesland", waar het onderzoek plaats had en bij de varkens geen mond- en klauwzeer voorkwam.

1. Dockum 8

31193

Provincie Overijssel.

(Onderzoek had plaats In 9 van de ©O gemeenten).

8. K™den\\ _ 1 i _°- i 90- - 190-

i oXnarkt \ ] [ . ' j i ™ _ 642— 1 60- _4 805- 997-

T. ISnwaïerwold \ \ ' ' !| ^ ^ ? 180- 50 721- 40- - 941-

.8. WannetWveen \ .! jg . Jj f ■ % _ f°— 10 ^- - 525-

Totaal uit de 9 gemeenten der I

provincie „Overijssel", waar het | " "

onderzoek plaats had. .... 3288 602 33 742— 7 280— - - 70 1771— 40— - | 2833—

Gemeenten uit de 9 gemeenten der provincie -Overijssel" waar bet onderzoek plaats had en bij de varkens geen mond- en klauw-

1. Blankenham 13

! 3301

Sluiten