Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummer».

ss

Stieren. Melkkoeien. Droogvee en Pinken.

Kalveren.

Schapen en lammeren.

Varkens en biggen. Totaal. Volgnummers.

Stieren.

Melkkoeien.

Droogvee en Pinken.

Kalveren. Schapen

Varkehs en biggen.

Totaal.

■li 1:1.: :::::•:': 5a- if It» SS 5H? JS s» ?«• f,»1»1 [ioo- 92.71 77.71 40-8.331 7.0* I 55.77

128. Riethoven _ 100_ _ *-41 X6M S9''* gruramen 54.55 89.58 77*7 59.18 57.78 25.87 66.29

129. Roosendaal c. a 84.38 97.40 8054 8119 4286 4964 R34R q' p"™ ',™-~ 79.49 68.48 8.11 36.84 18.48 49.73

130. Rosmalen 100.- 9939 5298 56- 3333 S* in' ^uurm,alsen66.67 95.65 24.11 80.85 18.52 81.48 58*9

B*°" °"-aa ot>- KUU 40.85 «7.07 20. Culemborg 100.— 100.— 82.05 100.— 100— 85.71 93.06

IS l„sbPergen a- *gg fi t- S8ol 6495 56 06 M £i 2?1? & 8233*3 97.96 87.23 40- - 100- 83.71

133. Riswijk 50- 9833 48 84 56 86 lio4 K I" l™*"1-, •85.71 98.66 92.95 89.43 36.84 55.56 75*4

134. Sambeek 80— 68 28 67 21 35 71 Ï8R8 1^70 !» c2' S'Tperl°U122— 99 86 67-86 57.38 100— 19.29 67.49

135- loo- 1.1 SS SS iJI58 SS |:l 1: Eoedsebwuargd:::::: ^ SS ffH 17_58 SS ItS

^: ssoï?e0n1£nk c.a.: : : : ^ 'Ss SS SS iS"34 139 r?59. s »tm ■ ■ 10°- 9231 77 97 <®.n 46.48 27.20 «i.i8

138. Someren _ joo- _ _ 10°'- S'15 f7. Doeunchem (Stad.) ... _ 100— 76.47 .100— - 71.43 86.06

139. Sonc.a 100— 98.68 6909 8286 9535 2261 ^% §o" 5°°rnSplJi.J00— 98.69 68.72 76.53 36.70 26.28 72.12

140. Sprang 91.67 96.18 92 47 68* 4?'l 377 fifi. fn' »°°™<*.th 100- 100- 98.41 90.24 100— 39.62 91*4

J *' eH-'w 4728 . 3 ,7 71-04 80. Dreumel 100— 98.87 86.16 64.29 35.60 32.23 57*9

141. Standdaarbuiten .... — 75.— 8110 667 on ™o„ „, „ . .

IS HïïS?-.^: : : : ™ «•* # ™ ;*S | SSL: ::::::: = SS li2 SS ^73 SS SS

144. Stratum - 100— 100— - I oo~o„ 10^~ g. Duiven 81*2 90.76 80.65 80.25 40— 59.69 74.12

-145- St* « 100- 16*7 SS SS It. ird ::::::: 9% 52 ^? f? gg f£44 II SS'

\ti. ï"ehrf„geenn : .«B» j j , 75— «S 9892 72.97 ~ lof offl & 85.71 89*1 58.68 50.66 15*8 19*9 51.48

145. Tilburg 160— 9808 98 09 6923 100" «71 H]l S' £ bur«33.33 91.78 91.67 45.45 14.29 19*6 61*6

149. Tongelre MO- 9S56 91.6? 50 OO- 8M7 003? 5 P"83.33 90.07 85.48 85.71 - 15.71 60.06

150. Uden _ 94.50 67 84 62 50 92 77 StTr ?JIq ï 4*** 97-50 77.40 54.62 20— 23.78 66.54

ö'-0* Biou 92.77 87.15 66.63 40. Ermelo. 75— 83*4 39.62 22.22 38.46 4*8 60—

162.' Vatenswaard : \ | JS- MO- 81*2 _~ "fa % ^st en Opijnen. . . . ; 84.62 66.50 27.37 - - 23.68 ' 88*2

153. Veen _ 1_Sl 35 ?ï 40- ^29 - S!q « r"'k~ 96-63 79.02 64.52 9*9 47.93 66.49

164. Veghel 100— 96.72 77 23 45 76 34 65 17 14 m« fi rT™ I50— 89*2 63.28 34.43 12.63 2.20 45.70

155. Veldhoven c.a _ 100— 76 — 10n_ ^ SH9, **• Geldermalsen - 56.25 88-89 60— >W 75— 76—

'°' 1UU- 10°— - '3-08 45. Gendnngen 94.74 97.76 87.78 73— 60— 20.98 61.98

m VelLmc/a.: \ \ \ \ \ \ Z ^ ^ ^ 46 Gendt 75- 90.64 86.21 44.44 _ 29.56 61.12

158. Vierlingsbeek _ 7g._ ^'gg ~ !"0-~ 100- 47. Gorssel 100— 97.67 72.46 76.80 84.78 25.17 71.12

159. Vlierden _ im_ ,„„ ^ iSA 88.26 48. Groen lo | _ 97.14 100.— 80— — - 5607

160. Vlijmen _ ™£ ^ X_- ^ 2*^ » kroesbeek II 100- 79*9 56.67 52.17 - 6.25 4M.76

W "aD/ 7531 50. Haaften 40— 90*3 50.57 33.94 0.57 5.42 40.25

» vu°hhre:Cape,le. : : • 1-~ IS- f_ t6! 8588 23-57 ff^5 _ SrderwSk- 9584 w* - -

168. Waalre 100- 0773 m 7rqo _ ?S*7 " if 52. Hattem - 100— 100— 76— - 17.39 8653

164. Waalwijk 100— 9M7 Sü £m Th - SS ntS'^J66.67 95.26 76.39 57.38 69.09 lf.38 «08

166. Wanroij 100- 97.S2 44 77 54*8 12 68 29 41 loos ^ Seerde' 'A*°— 97.85 64.09 64.22 4.55 28.47 62.28

™ Oi.oö 1^.68 z«.41 49.28 06. Heerewaarden. .... — | 90.68 84.11 59.09 — 1.61 f 61*1

w. '^^itoc.;.: : : : I tüs lal S:l? SS 17*9' ilH m4! SS- 5emm?n - «9*6 97.04 25*1 41*2 Lut

168. Werkendam 66.67 100- - H8 46 S'o? f7" Hengelo - 86.06 74.19 49.66 22.22 22.22 '51.09

169. Westerhoven 9453 82 22 60 71 ~ llt ?Al %t „erw-n en ^erat- • • • 90- 98.48 93.39 86- - 46.90 79 93

170. Willemstad 50- 87 97 7845 59 81 li- 1833 7377 52' 57»°™l00" 85.94 72.26 66.20 2.44 59.83

oaöi /0- 1H-ds 73-77 60 Heteren 66.67 98— 87.82 62.96 48.44 27.10 68.84

171. Woensdrecht 95 74 57 6Q w -r qoq ooa

|: pr^; : : : : : r IÉ 86^ SS if2 41 11 | |--»: : : : : : I- Si 11 SS

it ::::::— ~ «S SS i SS, I | f—v,: : : : : |s SS SS SS Si? 1:1 £3

' ab-w '8-49 66. Hurwenen 50— 70— 87.08 69.89 — 31.08 61.69

ï7f: !ee!atnd :':::::: . ïS:z ,S? m- 69i90 ^ 3680 S18 * rtnd°r - 80.65 97.64 57.39 4.48 7*3 47.7*

178. Zesgehuchten 100— 96 67 100 sn ïï 64- 67. Kerkwijk 100— 100— 100— - - _ 9250

179. Zevenbergen ^75 9066 7^27 Sü 100r oTq, «■ f«teren 50- 83.70 81.74 41.69 21*7 25.69 64*7

180. Zondert 100— 99.48 79.23 78 75 Z m %t faren . 90- 94*0 60.29 61.56 2.04 20.84 60.50

L_J m,'° _ 4U~ '9*2 70. Lichtenvoorde 40— 92*9 • 41.56 64.29 - 18.88 58.77

Totaal ... 75.38 91.71 76— 59.24 36.35 24.69 I 64 40 ™ J-ie?den28.57 90.52 74.18 47.48 14.04 19.59 46.20

1 i 72. Lochem 100— 87.50 7S.26 69.44 - 45.95 72.81

n !?/ *',11'n8en - 86.11 88.89 57.14 5.36 60.43

Provincie Ge der and 1£ S^de. 10°— msi 80-83 70.78 100— 74.70 si.w

mm^wmtwm WCIUCI lailU. 76. Nnkerk . 67*9 98.40 63.60 66.29 48.18 49.53 71*7

2. Ammerkoden' '.:::: }S— lell 8436 52 83 6 67 ttjn II 79-? ^ SS)mwgelV:50— 88.74 98.70 52— 18.04 84.29 71.97

1 AnSeJl0 • 62.50 95.25 87.25 77.68 44 89 58 64 TRa? ?s °ldebroe,1'70.83 94.47 76.40 63.01 18.24 12.54 66.48

4. Apeldoorn 46.15 91.56 66.40 56 70 38 61 38W I rS.il ™ 0veras^U60— 95.76 69*2 41.67' 28*7 37.36 58.42

o. Appeltern _ 91.30 72.22 81 82 72 73 68 09 1' 7 S' ?an""d5n50— 96.08 95*5 81.82 100— .70.41 84.70

ÖJJ" /A/d 6009 7o— 80, Poederoijen 80— 93.65 74.50 70.41 12.79 10*4 68.56

| faTgos! ::::::: rS-, 1:1 flf Ulo - IS* S« S- pu,r J,7^- 87-30 66*7 «•*» «-to m 64*s

8. Barneveld 77 42 94 76 7358 fiRis -o~,r of™ ^.67 82. Renkum 100— 99.28 92.17 7813 - 12.96 68.49

9. Batenburg ITO- ' 99.32 éll Sll sf» 6024 S» S' p"^"100— 99.27 91.90 77.99 100- 22*5

la Bemrael «o.77 90.78 74.9i 40*8 ?5:S SS 51I S RoTndaai :::::: , 100r ^ X3-9 iS2 44j44 S™

|: pgLen :::::: IfL4 SS 1:1 gü? ^ SS SS ^ IvziL',' "-31 33(37 2997 - «ue 47.42

1|- Benningen 100- 83.81 86.13 87 78 100 ïsst 70S « |cherPenzeel 100— 96.30 82.78 74.67 86.19 50.14 72*7

14, Beusichem 100- 78.95 66 19 77 78 100- lloo AÏf ^ «"deren 80- 92.62 9301 74*0 54.67 29.41 70.19

16- Borculo 33.33 94.96 61.73 j 53.66 %6t2 M37 So4 on hkk190-- 97.41 82.87 70.79 19.92 34.30 63.09

1 1 00.00 as._ | I4.dc || 54.09 90. Ubbergen | 82.35 98.72 86.10 75— — 32.20 76.18

Sluiten