Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cl

9

'■ Stieren. Melkkoeien. Droogvee en Pinke Kalveren.

en lammeren. Varkens en biggen

Totaal. Volgnummers.

I

m

Stieren. Melkkoeien. Droogvee en Pinken.

Kalveren.

Schapen en lammeren.

Varkens en biggen. Totaal.

To 9ri •••ion— ïoo— | ïoo— 100— 100— 45.45 I mm

ÏS- t?" *nnj,n •10°- O*-85 90*2 09.23 7.14 18.52 ' 5'ril

43. Polsbroek S7.50 85.40 33.33 86.60 64.29 6S.60 81—

44. Rhenen 40.- 98.95 74.12 37*0 12.76 11*6 46*4

45. Rnsenburg 100.- 100.- 96.72 88*3 - 60*8 86.15

# I™*1- • 80— 95.95 90.12 66*6 ' - 26.76 7d34

47. Snelrewaard 93.1S 99.28 92.50 96.26 25.86 51*2 8876

ft f0"8* •. - 100— 100— 100— - 27.78 76*7

49. Stoutenburg 52.94 95.85 74.28 6667 70*7 33*1 68.65

50. Tienhoven 100— 100— 100— 100— - 17.95 n%_

ll Ju1 T. 'tWaal • ■ • ■ 100— 97.92 81.82 91.11 10.64 62*6 76.27

?2" "«f*?! 100- 97*3 87*0 100- - J 41*7 ' 66 75

53. Veldhuizen S5— 89*2 77*6 78*9 46.10 1 77*4 79.96

64. Vnkeveenca 100— 97*1 100— 97.78 97.56 100— 98.24

Bo- Vleuten 87*0 99.41 87.76 65.71 - 75— 88.14

jg- Xr2l"t 100— 97.95 100— 90.91 80.16 4667 90.43

57. Vreeswijk 62.50 96*7 90.99 86.49 89*8 47.17 85 44

w wfn l ' - •-• • • £i29 "-10 «S-58 72.19 71.14-. 67*8 85.56

m w r k°Pr fl'1* 97.48 81.97 76.65 49.79 58.63 79.97

60. Wilhge-Langerak . . . 68.- 96.95 88.79 5671 28.67 40*8 80.09

fl ^'"i3-. • 81*2 99.01 94.25 78.95 25— 78.24 81.17

b2. Woudenberg 72.97 98*7 81.88 78.29 58.12 8648 68.61

f/ fefveld || 85.71 99.04 80.85 100— 24.14 27.45 74—

**• f"1.?' - ÏOO— 78.72 47*7 - 44— 76.68

*■ Zn,1'n ' ■ 91*7 89*5 87.86 86.16 48.62 46.70 76.02

Totaal . . . I 7875 96.30 81.48 J 76.98 41*2 j 50.67 II 77.42

Provincie Friesland.

i ">-'»«^peien 5b.8S 88.12 | 69.13 45*5 I 3674 I 24.76 II 6981

2. Aengwirden 62.34 92-16 57.45 61.10 5094 38 49 mm

3 Baarderadeel- 68.79 96*2 83.52 S44 «77 If 7952

fi '.Bhd?25- 98.25 84*6 87.76 81*2 56 45 8Z78

°- tB,ldt 80— 97.24 5680 60.98 70.88 41.51 7446

6. Bolsward 64.29 94— 82.86 67*6 j 83.33 7619 66 70

8." EoXT 72-29 89.14 . 84.03 64.89 5577 28.Ï7 63.71

8. Dockum . _ 96.88 ]00— 92*6 25.46 - 68*7

9. Doniawerstal 74.27 98.03 84.88 84*6 70.96 46.88 8657

10. Ferwerderadeel .... 59.38 96.46 68.87 , 62*0 49.27 6174 67*4

19 Franeter^ •,73.33 98.52 74.17 74.81 65— 54.55 76 13

ll' Gaas«rUa„deeIIH] 91M 81.76 83.90 63.92 56.74 78*7

18. Gaasterland 61*4 95.84 76.28 64*0 67.86 31.43 77 26

14. Haskerland 69.53 95.74 74.92 76 29 63.33 37S1 707a

15. Hemelumer-Oldephaertca. 61.38 9684 69.31 6676 6^93 lis 75*1

17 gf™aarderadeel • ••• 68.79 9674 80.74 85.85 68.46 63.61 ' 8039

ÏJl S , 66.67 98.46 76.67 72*1 71.49 25*1 79 42

19 Iltt " ■:• v ■ 76*2 9678 77*3 79.47 69.91 56.10 8Ó71

in „■ : ■• •■ 71.48 96.60 87.22 8626 69.64 65.94 85 22

20. Kollumerlandca. ... | 64*8 94.47 77.05 56.27 49*2 2411 64*7

21. Leeuwarden . .... 47*2 99.08 87.91 63*8 34.16 29.41 68 21 %\ ^Tar.deTdeel • • • 9257 07*8 91.74 90*8 84*0 7491 90 34

M,^w7 / 7(MB 97.11 83.10 65*7 52- 80*9 77*7

ïSÏÏSSi: ::: SS SS SS SS SS SS SS

| grSrr:::: SS 8S SS SS ES SS SS

00 c 1 .. 1 -j w.4o /b.y-1 86.70 72.56 5404 oo 30 lor""131"11°7-82 §£» 68.99 65.91 5818 llil ?207

10°— 98.15 75*6 86.67 76.79 54.76 8675

1 ETTïiilj !!■ ss 11 li F -

| : : : SS S> SS SS SS SS SS

I g?3S": : : : ÏÏS SS SS SS IT

40- Workum96-12 .80- 77*0 64.40 il.Ê | If

Totaal . . . I 67.32 94.80 | 75.27 70*0 61.77 j 89.22 ll 74.78

Provincie Overijssel.

(Onderzoek had plaats in 9 van de 60 gemeenten).

o e ••i — 97.87 81.25 667 18*4 | — II 5Ó.26

2. Blokzijl ioo._ 96.28 95.12 46.61 41.98 85.29 74*7

8. Genemu.deny 100— 84*7 75.17 60.75 8.61 , 29.87 65.23

V ,"re, - 96.77 94.44 91*7 - 40— 84.21

5. Lonneker 67.86 92.27 38*1 38.36 6.26 28.83 61.26

6. Oldemarkt . . . . .. fl.' - 99.32' 87.63 61— 38.03 8.08 69.95

7. Staphorst. ..... 7619 90.99 67*6 50*6 30*1 16.98 57.21

o 'S.teenwijkerwold . . . .' ÏOO— 91*8 69.23 69.28 87.76 18.84 68.42

9. Wanneperveen || 100— 89.41 69.28 72.22 - 28— 67*4

Provincie Groningen.

(Onderzoek had plaats in 23 van de 57 gemeenten).

S Anlo° 26— 98.44 78.57 I 10.84 I - I 11— II 60.57

(■ As=™ '5— 92*6 57.93 62.50 46.43 2.5Ó ! 57.40

°- {je,len '• • ■ 50— 90.12 66.78, 60— 20.16 22.38 I 62.12

*■ f*0'*" 96.14 61.07 47.76 - 286 58.46

°- u'lcn II — I 97.44 78*1 65.96 — | 9— 64.25

£• Sie.ver-, 70— 90.57 55.95 50*2 5 66 1*5 I 44*4

7. Diyingeloo 100— 94.12 77.56 65*0 80.08 38*7 63.63

I t £elde 60— 77.96 66.15 42.62 669 19.19 I 54.22

a- r-mmen — 60— 66.67 — — — : 38 8(>

10. Gasselte _ 81.61 71.43 81.82 — _ j 58*9

11. Gieten . 100— 73*6 57.50 30*0 3.39 46.05

1}_ Savelle 66.56 98*2 73.82 65.16 83*2 1O09 ! 57.40

13. Hoogeveen 72.78 94.19 7577 65*1 82.69 23.74 I 67*1

}*■ ^5PPel | 75— • 92.68 94.44 8611 36.36 11.49 i 61.72

16. IMijeveen ........ 50— 97.76 69.70 61.68 30.56 26.79 j 62.81

J6/ Norg •'. . 58.33 95.62 71.86 67.60 67.91 39.44 68.60

7* Odoorn 50— ÏOO— 96*3 84.62 — — 60 5'»

18. Oosterhesselen 53.85 92*9 75— 48.67 15.46 11.76 40.22

J9- la?f 26— 92.96 69*1 17.12 1270 40— 53*7

20- Rolde 33.33 88.84 50-33 32*8 73.10 16*0 88.75

21. Ruinen. 100— 95.64 78.93 65*7 17.60 20.69 I 50*9

22. Ruinerwold 82— 88.04 82.11 68.46 29.30 13*1 7102

23- |lef,n, .100— 80.28 58.33 67.31 - 16.94 42*9

2*- ^"'de; • 95.89 74.29 68.33 60- 15*6 56.03

26. Vledder 86.71 46.43 29.61 2.22 0*0 '34.73

3?' wrief ■* -•■36.36 87.43 60 68 60.92 26.04 19.15 57.18

oh w'w'^WO— 98-54 80.17 61.76 9.17 10.71 3621

oo 61.76 93.04 79.66 66.58 35- 26.01- 62.48

29. Zuidwolde 42*6 94.85 67.71 80.49 46.68 32.29 65.70

30. Zweeloo I 98.46 58.98 44— 6.69 21*8 29.70

Totaal . . . || 62.30 91.86 71.37 57.52 26*6^ 19.97 | 58.18

l' Adorp:48.65 | 91.64* I 49.29 | 42.12 | 1202 I ' 1.16 II 51.50

I 2- Aduard 66.34 - 86.92 51*4 4629 I 25*9 31.01 I 60*9

4 SSÏÏSÏ ' "orT ïï'66 76-76 7 69 62*0 26*7 60.16 '

*• _T},a>1 20— 75— 67.14 24.24 12.50 2.88 1 48.27

5- Ez,nSe 25— 93*6 50.14 47.16 81.67 30.92 | 51.96

6. Grijpskerk 26.67 80.69 61.78 41.23 [ 19.72 21*7 '1 4627

7. Groningen 69.57 95.04 7S.48 73.20 j 86.62 33*8 U 86.07

8. Grootegast 56.86 87.75 73.23 64.84 3642 84.28 60.26

ia 5aren ' j°3-67 88.08 68.97 46.68 25.17 11.98 67.28

10. Hoogezand 60— 88.73 72*3 4697 12.81 9.68 59*1

11. Hoogkerk I 74.29 94.28 69.18 66*2 j 53.31 1685 75.03

}2- ïfek 56— 83*0 6(1.33 59.79 30.64 20— !| 54.74

\i' m*aa"1\65.56 82.79 68*9 40.75 17.68 28*1 I 62.03

M'ddelstum £ - 9661 6667 44.12 11*4 - ll 51.80

16. Noordbroek 60— 60— 48.83 60.- _ 30.70

il7 n!?ridd^67.86 93.70 .75*9 65.76 23.76 2690 70.99

17. OWekerk 100— 100— - 100— _ _ 4015

18. Sappemeer . f 93.75 72.22 40— - - ff 62.50 -

19. Slochteren U 50— 74.44 74.44 53.40 7.18 11*1 46.77

20. Ten Boer 66.67 75.50 87.20 44.13 1 17.46 18*7 45.27

i» Y'%?mu59.38 75— | 72.60 4634 j 17.49 7.53 48.02

22- Zuidbroek — 66*7 7692 76— _ _ . ss nfi

* Zuidho™II 8667 | 91.02 I 69.26 5Ö- | 17.63 | 19.85 || 5274

Provincie Drenthe.

Sluiten