Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van. het getaxeerde bedrag ontvangt de eigenaar minstens 70% en ten hoogste 80 7„ als schadeloosstelling. Bedraagt evenwel de opbrengst van het geslachte vee meer dan deze 80%. dan ontvangt de eigenaar "deze opbrengst.

De slachting moet. zoo mogelijk, plaats vinden op de hoeve. Kan dit niet geschieden, dan moet bij het transport naar de slachtplaats de uiterste voorzichtigheid in acht worden genomen.

De klauwen van de dieren moeten na gereinigd, ontsmet en met jodiumtinctuur gepenseeld te zijn, met een dikke laag teer bestreken en in een met creoline doordrenkte zak gewikkeld worden.

Mond en neus worden beschut door een zak van ondoordringbaar materiaal en de dieren over de geheele oppervlakte ontsmet door afwassching met een creoline-oplossing.

Het transport geschiedt per as langs weinig gebruikte wegen, die onmiddellijk nadat de wagens gepasseerd zijn. met creoline worden begoten.

Bij uitzondering kan worden toegestaan, dat het vervoer per spoor plaats vindt.

In den laatsten tijd heeft men voor het vervoer van ziek vee gebruik gemaakt van speciaal daarvoor ingerichte transportautomobielen, waarin plaats is voor 6 volwassen runderen. Die welke te Zürich gebruikt wordt en op kosten van den Bond is gemaakt, weegt 6430 K G. en heeft ongeveer 50.000 francs gekost.

Het bij de slachting behulpzame personeel blijft op de plaats, totdat de slachting is afgeloopen.

Daarna worden hunne kleederen ontsmet en moeten zij handen, armen en hoofd wasschen met een lauwwarme kresolzeepoplossing.

De schoenen worden, na ontsmet en gedroogd te zijn. met warm vet ingewreven.

In stallen, waarin ziek vee heeft gestaan, mag binnen 4 weken na de ontsmetting geen vee gebracht worden.

Indien niet tot afmaking wordt overgegaan, blijft de verscherpte afsluiting (verscharfte Sperre). die door den kantonaal veearts is afgekondigd, gehandhaafd Niemand mag de hoeve, die door een dubbele draadafsluiting is omgeven, verlaten of binnentreden, het vee mag onder geen voorwaarde verplaatst worden, de melk moet thuis verwerkt en de daaruit bereide boter gekookt worden.

Is de melk tot aan hét uitbreken der ziekte aan een melkfabriek geleverd, dan moet deze onmiddelijk afgesloten worden. Pasteurisatie van de aan de melkfabrieken geleverde melk heeft tot heden niet plaatsHet vee van de veehouders, die gedurende de laatste 14 dagen vóór het uitbreken der ziekte aan die fabriek melk geleverd hebben, mag niet vervoerd worden en de melk mag slechts in gekookten toestand aan een melkinrichting geleverd worden.

Sluiten