Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de hoeven, waarop dat vee zich bevindt, geldt de eenvoudige afsluiting (Einfache Sperre), welke in hoofdzaak de dieren betreft.

Het vee op de besmette hoeve wordt onder toezicht Van den veearts behandeld, waarbij vooral aandacht moet worden geschonken aan de ontsmetting en het besnijden der klauwen.

Bij die behandeling wordt niet uitsluitend gebruik gemaakt van de middelen der offkieele wetenschap, doch men heeft op ruime schaal proeven genomen met z.g. geheimmiddelen aanbevolen door leeken.

Ruim 200 geheimmiddelen, alsook het van Duitsche zijde aanbevolen Trypoflavin zijn beproefd, zonder dat gunstige resultaten werden verkregen.

Na verloop van 4 maanden worden de klauwen nogmaals besneden en ontsmet.

In den regel volgt na een verscherpte afsluiting van 4 weken de voornaamste ontsmetting (Hauptdesinfektion). Is deze afgeloopen, dan krijgen de bewoners, voor zoover zij niet met het vee in aanraking komen, vergunning om de hoeve te verlaten.

Na nogmaals 4 weken volgt de eindontsmetting (Schluszdesinfektion) en wordt de afsluiting opgeheven.

Vergoeding van de door de toepassing van de maatregelen veroorzaakte schade wordt niet verleend.

Onvolkomen herstelde dieren kunnen op last van de overheid na getaxeerd te zijn, geslacht worden.

De herstelde dieren worden gemerkt met een merkteeken, dat het jaartal en de maand der ziekte, in cijfers moet aangeven en door middel van een tatoueertang op de binnenvlakte van de oorschelp wordt aangebracht.

De aldus gemerkte dieren mogen eerst na'8 maanden in het vrije verkeer worden gebracht en binnen dien termijn niet anders dan vóór de slachtbank verkocht worden. Evenmin, mag binnen 8 maanden nieuw aangekocht vee aan den veestapel worden toegevoegd.

Tegen dezen termijn van 8 maanden, die op aandrang van de veehouders is gesteld, heeft men onlangs van de zijde der veefokkers geprotesteerd.

Vermoedelijk zal hij worden teruggebracht tot 4 of 3 maanden. *)

Tegelijk met de afkondiging van de verscherpte afsluiting kunnen kringen worden vastgesteld, n.1. een besmette kring (Infektionszone), waarin de afgesloten hoeven zijn gelegen en een beschermende kring (Schützzone), welke den besmetten kring omgeeft. Het houden van veemarkten wordt verboden.

*) Bij besluit van den Bondsraad van 7 Januari 1921 is inmiddels met ingang van 1 januari 1921 de termijn van 8 op 3 maanden teruggebracht; daarbij is echter het volgend voorbehoud gemaakt: „Le conseil fedéral se reserve de prolonger en tout temps le délai de trois mois Jusqu è concurrence „de la duree primitive de huit mois, suivant la marche de l épizoötie."

Sluiten