Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen de kantons Bern en Unterwalden versperd te rijn door een afsluitboom, waarbij een met een geweer gewapende wachter was geplaatst.

Onze geleider, de Directeur van den Veeartsenijkundigen Dienst, die van een volmacht van den Bondsraad was voorzien, moest al zijn overredingskracht aanwenden om den wachter te bewegen ons door te laten.

Meermalen moesten we ons aan ontsmettingsvoorschriften onderwerpen. Soms werd genoegen genomen met ontsmetting van de banden van den auto, in andere gevallen moesten we uitstappen om ons schoeisel te laten ontsmetten.

ïn het kanton Bern hebben de ontsmettingsmaatregelen de uitbreiding der ziekte niet kunnen voorkomen.

Nadat in Maart het eerste ziektegeval was voorgekomen, heeft de ziekte zich voortdurend uitgebreid.

In de week van 1—7 November j.1. kwam zij voor op 4076 stallen.

Wat de geschiedenis van het optreden van het mond- en klauwzeer in Zwitserland betreft, deelde de Directeur van den Veeartsenijkundigen Dienst mede, dat hierover vanaf 1870 betrouwbare gegevens bestaan en dat de ziekte ieder jaar in meerdere of mindere mate is voorgekomen.

Eene epizoötie zoo uitgebreid en boosaardig als de tegenwoordige, is nog nimmer voorgekomen.

In het verslag van de Directie van den Veeartsenijkundigen Dienst over het jaar 1919 wordt medegedeeld, dat het mond- en klauwzeer in de maanden Januari tot April behoudens enkele onmiddellijk door afmaking uit den weg geruimde gevallen in het kanton Zürich. beperkt bleef tot eenige stallen in de kantons Tessino en Graubünden.

Midden April werden in deze twee kantons de laatste gevallen waargenomen, waarbij eveneens werd afgemaakt.

Al spoedig daarop,, n.1. in Juni werd het kanton Tessino besmet vanuit Italië en in het midden van Juli het kanton Graubünden vanuit Tirol.

Door gebrek aan medewerking van de veehouders, die niet op tijd aangifte deden, verspreidde de ziekte zich spoedig over beide kantons.

Uitstralingen konden bijtijds door afmaking bestreden worden, totdat inde eerste helft van October de toestand ernstiger werd door het uitbreken en het zich snel verspreiden der ziekte in het kanton Freiburg. Vermoedelijk is dit te danken aan de groote veemarkt te Bulle, waar handelaars uit Frankrijk en Italië, en uit de kantons Tessino en Graubünden geweest moeten zijn. Strenge maatregelen werden genomen om uitstralingen naar andere kantons te voorkomen. Bij de in de kantons Bern, Waadt en Genève optredende gevallen werd onmiddellijk afgemaakt. Einde November en begin December kwamen sporadische gevallen

Sluiten