Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel in de eerste plaats te danken zijn aan de hevige virulentie van de smetstof, doch verder aan de omstandigheid, dat in Frankrijk, Italië en Oostenrijk, waar het mond- en klauwzeer hevig heerschte, geene bestrijdingsmaatregelen werden genomen.

Door verdragen met genoemde landen is Zwitserland verplicht den uitvoer en wederinvoer van vee voor de beweiding van grenslanderijen toe te staan.

Dat deze beweiding van beteekenis is, kan hieruit blijken, dat jaarlijks ruim 7000 stuks Zwitsersch vee in Frankrijk worden geweid.

Resumeerende komt de commissie tot de volgende conclusies:

§». de bestrijding van het mond- en klauwzeer in Zwitserland aanvankelijk

op afmaking berustend, later in hoofdzaak beperkt tot isolatie, wordt krachtig en

met ernst gevoerd;

2°. die bestrijding heeft tot dusver geen succes gehad.

's-gravenhage. 30 November 1920.

c. p. Zaaijer. h. remmelts.

J. A. Klauwers.

Sluiten