Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien de inspecteur het bestaan van de ziekte vermoedt of op redelijke gronden meent te moeten aannemen, moet hij onverwijld de noodige maatregelen treffen en hiervan bericht zenden aan den Minister.

Is de districtsinspecteur geen veearts, dan wint de plaatselijke overheid het advies in van een veeartsinspecteur.

Zoodra nu te Londen een aangifte is ingekomen, zendt de hoofdinspecteur drie of vier inspecteurs naar het bedreigde district, die in samenwerking met den districtsinspecteur het geheele geval verder afhandelen.

De leiding berust dan bij den inspecteur, die het oudste in dienstjaren is. Als eerste maatregel wordt de plaats (hoeve of weide) waar het zieke vee zich bevindt of bevonden heeft, besmet verklaard en onder permanente politiebewaking gesteld.

Zonder schriftelijke vergunning van den inspecteur mag niemand het afgesloten terrein betreden, uitgezonderd de persoon, die met de verzorging van het vee is belast en die telkens bij het verlaten van het terrein, handen, bovenkleeding en schoeisel grondig moet ontsmetten.

Eveneens is de in- en uitvoer van levend en dood vee. artikelen af komstig van vee. veevoeder, gereedschappen en andere voorwerpen verboden.

Het afgesloten terrein wordt kenbaar gemaakt, door een plakkaat, waarop de verbodsbepalingen zijn afgedrukt en waarop is vermeld, dat overtreding van deze bepalingen kan worden gestraft met een geldboete van 20 pond.

Het zieke en verdachte vee wordt nu zoo spoedig mogelijk door een door de plaatselijke overheid aangewezen schatter in tegenwoordigheid van een inspecteur getaxeerd, waarbij voor zieke dieren de waarde geldt, die zij hadden onnuddellijk voordat ze ziek werden.

Dit bedrag wordt den eigenaar ten volle uitbetaald. Neemt hij geen genoegen met de taxatie, dan heeft hij het recht de dieren ook te doen opnemen en taxeeren door een door hemzelf aan te wijzen deskundige.

Zoodra deze taxatie, die binnen twee uur moet geschieden, is afgeloopen, worden de zieke dieren afgemaakt-en verbrand en de verdachte geslacht door inmiddels ontboden slagerspersoneel.

Als de verbranding en de slachting, waarbij voortdurend toezicht wordt gehouden door een of meer inspecteurs, zijn afgeloopen, wordt het personeel grondig ontsmet evenals de huiden van de geslachte dieren, waarvan de borsten buikingewanden, koppen en ,>ooten in den regel worden verbrand.

Het vleesch wordt naar een vleeschmarkt van een groote plaats verzonden en daar verkocht.

De eigenaar heeft nu veertien dagen tijd om zijne bezwaren tegen de offlcieele taxatie schriftelijk in te dienen.

Sluiten