Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op een ander gedeelte van de weide hingen onder een grooten boom, beschut door eenige zeilen, de den vorigen dag geslachte verdachte runderen, terwijl men verderop, onder toezicht van een inspecteur, bezig was met het slachten van een honderdtal van besmetting verdachte schapen.

Het overige vee van denzelfden eigenaar, dat zich gedeeltetyk in de aangrenzende weide, gedeeltelijk op de hoeve bevond, en naar alle waarschijnlijkheid wel besmet zal zijn geweest, werd voorloopig niet afgemaakt.

De verschillende inspecteurs, die ons inlichtingen verstrekten, waren allen van meening, dat de ziekte buitengewoon goedaardig optrad.

Bij het verlaten van het terrein werden onze laarzen terdege ontsmet door afborstelen*met eene creoline-oplossing.

Den volgenden dag zouden we tegenwoordig zijn bij het afmaken van een koppel vee op de Thynhill farm in de gemeente SwaUcliff (Oxford).

Dit geval stond in verband met het vorige en was minstens 14 dagen oud en de eigenaar had aangifte gedaan omdat hem door een vriend was medegedeeld, dat men op zijne hoeve een onderzoek zou komen instellen.

Bij onze komst ter plaatse stónd het zieke en verdachte vee door elkaar op een weide, waarbij een kenteeken was geplaatst en die door de politie werd bewaakt.

De slachtplaats, of zooals de Engelschen het teekenend noemen „the scaffold", was in gereedheid gebracht, doch de slagers waren niet gekomen, zoodat we onverrichterzake terug konden keeren.

Toch was deze reis niet geheel zonder nut geweest, want toen we twee dagen later op het Ministerie van Landbouw bij den hoofdinspecteur waren, ontving deze juist de telefonische mededeeling, dat een van de verdachte dieren was losgebroken en op een afstand van 5 mijlen van de besmette plaats weer was opgevangen.

Wij konden daaruit de conclusie trekken, dat ook in Engeland, waar men vooral en terecht veel heil verwacht van spoedig en doortastend optreden, door een toevallige samenloop van omstandigheden soms een minder gewenschte vertraging kan voorkomen.

In dit geval, waar de zieke en verdachte dieren werden geslacht 4 dagen nadat de ziekte was geconstateerd, kan zeker niet van een snelle afhandeling gesproken worden.

Welke resultaten heeft de bestrijding van het mond- en klauwzeer, zooals die in Engeland wordt gevoerd, opgeleverd?

Uit het bijgevoegde staatje, waarop alle gevallen van mond- en klauwzeer

Sluiten