Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van champignons, hoewel de verboden kring door een veertigtal politieagenten werd bewaakt.

Op overtreding van de voorschriften zijn hooge boeten en is zelfs gevangenisstraf gesteld, doch het komt voor, dat eene boete van 2 shÜling wordt opgelegd.

Bij veroordeeling wegens het vervoer van ziek of verdacht vee. moet echter voor ieder vervoerd stuk vee boete betaald worden die kan gaan tot 5 pond per stuk.

Het tot dusver met de maatregelen bereikte succes zal dan ook wel voor een groot deel op rekening gesteld moeten worden van het feit, dat de omstandigheden in Engeland voor de bestrijding veel gunstiger zijn dan bij ons.

Uitgestrekte weidestreken, zooals wij die kennen en opeenhoopingen van melkvee in de omgeving van groote steden, zooals ze bij ons voorkomen, vindt men er niet.

In het geheele graafschap Londen worden niet meer dan 2159 runderen

gehoudenDe voortdurende wisseling van vee, noodig om steeds een groote hoeveelheid melk te kunnen leveren, heeft daar niet plaats, zoodat de veebeweging er van veel minder beteekenis is. Zuivelfabrieken vindt men in Engeland bijna niet.

Bij dit alles moet ten slotte een zeer belangrijke zaak niet uit het oog worden verloren n.1. deze, dat Engeland, als eiland, in een bijzonder gunstige positie verkeert wat betreft de mogelijkheid om vanuit het buitenland besmet te worden.

Het is interessant even in *t kort te vermelden welke meening men met betrekking tot dit punt in Engeland is toegedaan.

De invoer van levend vee is sinds jaren verboden, zoodat langs dezen weg geen smetstof kan binnen komen.

Vroeger is meermalen ziek vee ingevoerd geworden, zooals uit het hierbij

overgelegde staatje blijkt.

Van het in 1875 ingevoerde vee leden 8433 runderen. 7255 schapen en

4225 varkens aan mond- en klauwzeer.

Doch zelfs in 1900 werd nog ziek vee ingevoerd n.1. 1551 runderen en

4014 schapen.

Het laatste jaar, waarover van den invoer van ziek vee melding wordt gemaakt is 1903 toen 75 runderen en 159 schapen, welke aan mond- en klauwzeer leden, werden ingevoerd.

Nadeehge gevolgen heeft deze invoer niet gehad want in dat jaar kwam

de ziekte in Engeland niet voor.

Sluiten