Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien de eigenaar de samenstelling wilde bekend maken, zou dan door oe »u«-_ tZl worden, welke middelen voor een proef in de practijk » aanmerking kwjmea Genoemde bekendmaking k in een zeer groot aantal dag- en weekbladen over e-eheel Nederland opgenomen.

"Al spoedig kwamen eemge middelen in, n.1. van J. bijlmer te Amsterdam, p t v d wal te Rotterdam (samenstelling door hem bekend gemaakt), M. M.

J i t a m Ti A bakker te Zaandam, Prof. Dr. krause en Dr.

Witvliet te Amsterdam, D. A. sak-k^k ie ^ ,

Brieger te Berlijn (Tryposafrol), C. Rodenburg te Kapelle ^

Echter kwam een veel grooter aantal bneven m van personen, d.e v«, klaarden hun middel niet voor onderzoek m. handen te willen geven n^teget, s^nde geheimhouding van de aamenstelling door de Comm,ss,e verzekerd was^

Naar aanleiding hiervan ■», na bespreking in de vergadenng derStaa. oommissie het oorspronkelijk stamipunt (verphchte inzendrng van het m.ddel) ver~ óp de vergadering va» 3o Sep.eml.er ,„9 besloten iedereen «er demonv.n he. ... *er «idd...» ü. de prneüjk .oe .e la.e. o.der co.tr«.

^vfom aan de wensche» der beiers van geheimmiddelen tegemoet te komen is deze methode van onderzoek ook gevolgd moeten worden. omd* L r^' gebleken was, da. he. voor de Gommiss,, zeil zee, » »

UsmX veekoppel, .er beschikking .e krijgen, ten einde de chemtsch onde^od, e .oe gassen; nog zou he. zij» voor «f-^T-J^

va» onbekende samenstelling runderen .e knjgen, daa, zooals vanƒ * veehouders deze middelen wantrouwden e» alleen met groote momte somrmge» er I te bêwin waren, indien de Com,».ss,e alle er eventueel doo, ontstane s*ade wilde vereoeden, hetgeen natuurlijk onmogelijk was.

D bezitters van middelen moesten derhalve zelf veekoppels aanwnzen, die

Lees verkregen was, he. middel zeke, gaarne zou worden toegepast. HettsechW ZTJÊZ dat », .tegenstaande de schoone verklaringen omtrent succes, wehte later gebleken, aam ^ veehouders konden vinden, die

vele inzenders konden overleggen, velen toch geen veenoua rlp nroef od hun vee wilden toelaten.

' » de Staaueo.ru». va» ,9.9 No. »6 e» i» vele dag- e» weekblade» - d

demonstratie mededeeling is gedaan.

Sluiten