Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij tijdige aanwending te verhinderen, dat de blaren zich vormen, en de toxische werking, waardoor een zoo groot aantal dieren is bezweken, op te heffen.

Een dergelijk middel is het immuunserum en tot zekere hoogte het serum en bloed van genezen dieren, al kan niet worden ontkend, dat deze middelen en de toepassing er van door verder wetenschappelijk onderzoek nog verbeterd kunnen worden.

Naast deze aanbiedingen van wat men zou kunnen noemen „wondmiddelen" waren er meerdere, waarvan de eigenaren werkelijk een gunstig effect op het verloop der ziekte opgaven, waarbij echter al of niet met voorbedachten rade het dikwijls spontaan voorkomend, mild verloop van het ziekteproces, vooral bij toepassing van goede hygiënische maatregelen, over het hoofd was gezien. Er waren zelfs inzenders, die maatregelen als reinhouden van mond, klauwen en van den stal voorschreven; dit was ongetwijfeld het beste van hunne behandelingsmethoden en zij wisten dikwijls ook wel, dat daaraan het succes te danken was; het middel moest echter de eer hebben, anders bracht het den bezitters geen geldelijk voordeel.

Een bijzondere plaats nemen de voorbehoedmiddelen in; deze werden echter weinig aangeboden.

Ongetwijfeld waren deze middelen het best te controleeren en was er weinig kans voor bedrog, vooral in den tijd, toen de ziekte ernstig voorkwam. De meeste inzenders vermeldden echter uitdrukkelijk, dat hun middel de ziekte niet kon voorkomen, alleen genezen..

Wat betreft de verscheidenheid van stoffen, waaruit de middelen waren samengesteld, geeft, de overzichtstabel voldoende aanwijzing; plantenpoeders en desinfectantia spelen een voorname rol.

Van enkele middelen is de samenstelling medegedeeld, terwijl ook sommige voor chemische analyse in de eerste periode van het onderzoek waren afgestaan. Dit chemisch onderzoek is gedeeltelijk verricht aan de Rijksseruminrichting, voor een ander deel door den apotheker van de Veeartsenijkundige Hoogeschool, den heer D. J. DE Jong.

Daar de inzendingen onder geheimhouding plaats hadden, worden de onderzochte middelen slechts met een nummer vermeld.

Scheikundig onderzoek van een 5-tal middelen.

No. 1. Een middel, onder een vreemden naam in den handel gebracht, bevatte:

54 % gelatine-oplossing van 5 % (die waarschijnlijk lang gekookt is en daardoor niet gelatineerd) en 46 % afgedropen steenkolenteeroke met een kookpunt van 200°—2600, een soortelijk gewicht van 1.046 en een gehalte aan koolwaterstoffen

Sluiten