Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPMERKINGEN naar aanleiding van eenige der sub. A genoemde aanbiedingen.

Van het meerendeel der aanbiedingen is niets op te merken, aangezien de inzenders na kennisneming van de gelegenheid tot demonstraties niets meer van zich hebben laten hooren.

Voorzoover demonstraties hebben plaats gehad, wordt voor eventueele opmerkingen naar de betreffende rapporten verwezen.

J. VAN DEN BERG Hzn., Directeur eener Chemische fabriek te Zuilen a/d Vecht heeft zich aangemeld, nadat de termijn definitief was gesloten.

Den heer VAN DEN BERG is een persoonlijk onderhoud toegestaan.

Ook heeft hij, vergezeld van Mr. H. G. V. HljMANS te Utrecht, zijn middel bepleit op een audiƫntie bij den Minister van Landbouw.

De Commissie heeft een onderzoek ingesteld naar de resultaten, welke volgens mededeeling door den heer v. d. BERG op sommige boerderijen zouden zijn verkregen met zijne methode.

Het bleek bij dit onderzoek, dat niet v. d. Berg, doch een zekere J. v. d. toom, schilder te Maarsseveen, bij genoemde veehouders de runderen had behandeld; de meeste veehouders kenden v. d. Berg in het geheel niet. Genoemde van der Toom nu heeft 29-31 Mei 1920 voor de Commissie gedemonstreerd met voor zijn middel ongunstig resultaat, zie blz. 82. Hieruit blijkt wel, dat v. d. Berg, die met v. d. Toom in contact stond, op de hoogte moest zijn van het bestaan der Commissie (v. d. Berg had zulks ontkend en voerde dit als motief aan om alsnog te demonstreeren) en het werd door deze bevinding alleszins waarschijnlijk, dat hetgeen v. d. Toom ons gedemonstreerd heeft, het middel van v. d. Berg is geweest.

Nog dient te worden opgemerkt, dat de heer Chr. de Boer te Baarn aan een lid der Commissie heeft medegedeeld, dat het middel, dat v. d. berg ge bruikte, zijn middel was, dat door de Commissie is onderzocht, en zooals in het hoofdstuk der demonstraties is vermeld, met ongunstig resultaat. Indien deze mededeeling juist is, zou dus het middel v. d. Berg aan de Commissie ook reeds bekend zijn geweest als het middel de Toer.

Zeer interessant waren de mededeelingen van de veehouders omtrent de resultaten; waar enkelen succes meenden gezien te hebben werd dit door anderen ontkend.

Opmerkelijk was de lichtvaardigheid, waarmede sommige veehouders een gunstige verklaring hadden afgegeven. Op grond van nauwkeurige ondervragingen

Sluiten