Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEMONSTRATIES»

' Zooals in het begin van het rapport is vermeld, is spoedig de gelegenheid tot demonstratie gegeven. Aanvankelijk geschiedde de controle door de Subcommissie, in het bijzonder door den Secretaris Prof. DE BLIECK, daartoe bijgestaan door Dr a Winkel, veearts, gedetacheerd aan het Instituut voor parasitaire en infectieziekten der Veeartsenijkundige Hoogeschool en Dr. K. BüCHLi, bacterioloog der Rijksserummrichting. Ook door Prof. POELS en Prof. WESTER zijn eemge demonstraties gecontroleerd. Later is de controle uitgeoefend door de districteveeartsen, die over het resultaat der demonstratie rapporten hebben uitgebracht, welke in originale aan dit rapport zijn toegevoegd.

Bij de demonstraties werd gewoonlijk als volgt gehandeld: Zoodra de bezitter van het middel een koppel vee ter beschikking had, ontving de Commissie telegrafisch bericht. De behandeling werd ingesteld onder toezicht van den betrokken deskundige, die steeds er voor zorgde, dat een ongeveer gelijk aantal dieren van denzelfden stal ter controle niet behandeld werd of, hetgeen te verkiezen was, wel werd behandeld, doch hoofdzakelijk door hygiënische verpleging al of niet gepaard met een eenvoudige desinfecteerende geneeswijze.

Zooveel mogelijk werd nu het verloop der ziekte bij beide groepen dagelijks

nagegaan. .. ,

De meeste inzenders hebben slechte éénmaal gedemonstreerd; tenzij het

resultaat overtuigend ongunstig was, werd hun steeds de gelegenheid gegeven nog-

maals te demonstreeren.

De demonstraties zijn geplaatst in alphabetische volgorde van den naam van

den eigenaar van het middel. De letter en het cijfer vóór elk middel geplaatst,

stemmen overeen met het nummer in de lijsten a, B of C.

BI, Middel van G. J. B. albrink te Denekamp, gecontroleerd door de Commissie:

albrink, veeverloskundige, demonstreerde een behandelingswijze, welke bestond in het éénmaal insmeren van de keelstreek met een zalf in een hoeveelheid van ongeveer 15 gram. De pooten het hij dagelijks met bruine teer insmeren. De zieke dieren moesten binnen 48 uur volkomen gezond zijn, terwijl het ziekteverloop een zeer mild karakter zou hebben.

Sluiten