Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aard van het middel en wijze van aanwending.

Werking van het middel volgens den eigenaar.

Demonstratie het middel

van

Nog dient te worden vermeld dat de zalf een zwaar vergift bevatte en door geen deskundige op die wijze zou durven worden aangewend, daar sterfgevallen bij behandeling met dit middel niet uitgesloten zijn.

Hier dus een middel, waartegen krachtige maatregelen moesten kunnen worden genomen.

De heer ALBRINK nam voor de behandeling ƒ 10.— per rund.

A2. Middel van hermanus bakker, Hollanderdijk C, te Huizum, gecontroleerd door den districtsveearts te Leeuwarden, den heer C. Tenhaeff, die daarover het volgende bericht:

Het door genoemden BAKKER aangewende middel bestaat uit een vloeistof, die blijkens den reuk formaline bevat. Het middel wordt alleen bij hoornvee toegepast als een oplossing in water, waarbij gebruik wordt gemaakt van een toestel om de vloeistof onder hoogen druk te brengen. Aan het toestel is een spray verbonden waarmee de vloeistof in de mondholte, op de klauwen en op de spenen der te behandelen dieren wordt gespoten, totdat deze deelen nat zijn. Het bespuiten heeft gedurende 7 dagen plaats en geschiedt éénmaal per dag.

Het middel werkt genezend en het klauwzeer voorkomend. Na 2 a 3 dagen betert de melkgift en na 9 dagen zijn de dieren weer geheel hersteld en op volle melkgift. BAKKER geeft volkomen garantie voor het wegblijven van het klauwzeer. Tevens zou de behandeling, als het middel wordt aangewend, voordat het betreffende dier ziek is, een lichter verloop van de ziekte tengevolge hebben. De eigenaar heeft van een en ander een schriftelijke veifclaring gegeven. Door genoemden BAKKER is het middel gedemonstreerd bij 2 veebeslagen van de veehouders Tj. G. de jong te Sneek en FRANS PoELSMA te Leeuwarden.

De veestapel van Tj. de jong bestond uit 25 stuks hoornvee, die van F. POELSMA uit 51 stuks hoornvee. Bij het vee van eerstgenoemden veehouder trad de ziekte in geringe mate op; bij het vee van PoELSMA was het beloop van de ziekte veel heviger en traden vooral het mond- en speenzeer op den voorgrond.

Ten einde een juiste vergelijking te kunnen maken omtrent het resultaat van het middel is de helft der aanwezige dieren volgens de methode BAKKER behandeld, terwijl de andere helft door ondergeteekende aan de bekende behandeling met een 3 % waterige creoline-oplossing is onderworpen. (Deze behandeling, — wasschen van de mondholte en grondig reinigen van de klauwen —, is door mij in gevallen van isolatie steeds met succes bij de zieke dieren toegepast en bij ongeveer 20 aldus behandelde beslagen is geen klauwzeer als naziekte opgetreden).

Het verloop van de ziekte, de behandeling en de bijzonderheden daarvan zijn op blz. 44—45 voor zooveel het veebeslag van veehouder de jong, en op blz. 40—43, voor zooveel den veestapel van den veehouder poelsma betreft, vermeld.

Sluiten