Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het bedoelde middel bleek een goede desinfecteerende werking te bezitten, aan welke werking echter blijkens de proefneming, geen meerdere waarde is toe te kennen dan aan de door ondergeteekende gebezigde creoline-oplossing.

Klauwzeer of andere naziekten traden bij beide veebeslagen niet op.

Preventief heeft het middel geen waarde, aangezien de hiervoor behandelde dieren ziek werden.

Volgens het oordeel van de beide veehouders hadden de koeien, behandeld met het middel van BAKKER eerder hun normale eetlust terug, dan de met creoline behandelde dieren. Bij nauwkeurige controle daarvan dezerzijds bleek voor deze opvatting echter geen grond te zijn. Ook de met creoline-oplossing behandelde dieren waren weder snel in het bezit van hun gewone eetlust.

De terugkeer tot de normale melkgift werd er niet door bespoedigd, zooals uit de op blz. 44 vermelde gegevens blijkt. Het is mij niet gehikt voor het vee van den veehouder poelsma een soortgelijke opgave te verkrijgen.

Ook bij de met creoline-oplossing behandelde dieren traden geen klauwontsteking of andere naziekten op.

Ten slotte zij opgemerkt, dat door den veearts H. HoFSTRA te Sneek, bloed is genomen van 3, volgens de methode BAKKER behandelde dieren afkomstig uit het veebeslag van de jong. Genoemde veearts deelde mij mede, dat hij aan dit bloed een formalinelucht waarnam, welke bevinding door ondergeteekende juist is bevonden.

Het middel van genoemden BAKKER heeft desinfecteerende eigenschappen. Als desinfectans is er evenwel, blijkens de proefneming geen meerdere waarde aan toe te kennen dan aan overige desinfectantia, als creoline.

De genezing van de ziekte werd er niet in meerdere mate door bespoedigd dan door creoline. Voorbehoedend aangewend heeft het middel geen resultaat.

De methode van aanwending van het middel is zeer practisch.

Nog zij vermeld, dat de heer H. Bakker zijn middel toepaste in samenwerking met p. kamp te Purmerend.

Resultaat. Eindconclusie.

Sluiten