Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moesten vertoonen en de melk weder geheel teruggekeerd moest zijn, slijmvliesdefecten mochten aanwezig zijn, doch geen hinder meer veroorzaken.

De behandeling bestond in het gedurende 3 dagen eenmaal per dag ingeven van een poeder, dat geen opvallende kenmerken, qua reuk of uiterlijk vertoonde.

De demonstratie had plaats op 3 Juni 1920.

Het vee van van Erp, bestaande uit 6 roodbonte en 1 blauwbonte melkkoe, was sedert 26 Mei d.a.v. in niet ernstige mate aangetast door mond- en klauwzeer, op één uitzondering na, een stamboekrund, dat op 28 Mei door een der prac'tiseerende veeartsen te Oss was behandeld met immuunserum der Rijksseruminrichting (hiermede waren eveneens behandeld een varken en een kalf, die op stal stonden), en reeds nu zij medegedeeld, dat geen dezer, dus ook het rund in de weide niet, door mond- en klauwzeer zijn aangetast geworden.

Het vee was dus 8 dagen ziek en derhalve de omstandigheden voor demonstrant uiterst gunstig, toch meende ik, ter voorkoming van de beschuldiging van vooroordeel, de demonstratie te moeten laten doorgaan.

Behalve de inwendige medicamenteuze behandehng moesten de runderen zwaar worden gedekt. Ter controle werd het blauwbonte rund niet behandeld. Met het oog op den uitslag zij nog vermeld, dat de runderen in een niet hoog gelegen wei, met zachten bodem en veel gras liepen.

3 Na de behandeling werdén de runderen om de 2 dagen gecontroleerd, doch van eenigen invloed op het verloop der ziekte was geen sprake; de runderen, die behandeld werden, vertoonden alle een hevige diarrhee, hetgeen, volgens den ^ demonstrant juist het ware was, niettegenstaande het beetje melk, dat de dieren nog gaven, hierdoor geheel verdween. Op den 8en Juni, dus 5 dagen nadat de behandeling was ingesteld, was de gemiddelde opbrengst 1% k 2 Liter, (vóór de ziekte 18 Liter) per dag en per rund, terwijl 2 der behandelde dieren aan de achterbeenen een ernstige klauwverzwering vertoonden, welke de dieren in enkele dagen zeer had doen vermageren.

Men verlieze hierbij niet uit het oog, dat het vee toen 14 dagen ziek was. Eerst na den i5en Juni begon herstel in te treden en kwam de melk langzaam terug Hoewel geheel toevallig natuurlijk, vertoonde het niet behandelde, blauwbonte rund in het verloop der ziekte geen klauwverschijnselen en was dit het eerst

weder op de melk.

Bij deze demonstratie waren dus vereenigd: door mond- en klauwzeer aangetaste runderen, die met het geheimmiddel behandeld werden, een door mond- en klauwzeer aangetast rund, dat ter controle niet behandeld werd en een met aangetast rund, dat ter voorbehoeding was behandeld met immuunserum der Rijksseruminncht.ng.

Van eenige uitwerking van het geheimmiddel was niet het minste waar te nemen (alleen veroorzaakte het een hevige darmontsteking), terwijl het met serum der Rijksseruminrichting geënte rund niet werd aangetast.

Sluiten