Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Demonstrant was met dezen uitslag zeer ontevreden en meende, dat deze op welke wijze dan ook dezerzijds was beïnvloed.

A9. Middel van A. E-ezemer te Zuid-Beijerland, Molenweg, gecontroleerd door den districÉsveearts te Rottendam, .de heer Dr. A. A. Overbeek, die daarover het volgende bericht:

Op 8 Mei 1920 voor 'teerst, zijn door BEZEMER bij L. DE RüIJTER te Numansdorp 3 der 5 aanwezige, aan mond- en klauwzeer lijdende melkkoeien behandeld. Deze behandeling geschiedde verder 2 maal per dag door den eigenaar. Met de verstrekte middelen (inwendig en uitwendig) worden monden, uiers en klauwen behandeld; 1 pink, 2 droogstaande koeien en 1 goeddeels genezen melkkoe werden als minder geschikte proefobjecten buiten beschouwing gelaten.

De dieren werden gecontroleerd op 8 Mei, op 11 Mei (door den heer T. Kranenburg, te Klaaswaal, die mij tijdelijk verving) en op 15 Mei. Op 11 Mei scheen de toestand der behandelde koeien iets gunstiger, dan die der niet behandelde. De eigenaar deelde teen mede, dat de melkproductie bij de behandelde koeien gunstiger was, dan bij de niet behandelde.

Op 19 Mei was de ziekte nog op verre na niet genezen en waren twee behandelde koeien lijdende aan een uiterontsteking, één vrij erg, één toen nog in lichte mate.

De toestand der behandelde dieren was zeker niet gunstiger dan die der niet behandelde. De vader van den eigenaar, die mij vergezelde, was van dezelfde meening.

Desgevraagd had BEZEMER mij bij de eerste behandeling medegedeeld, dat de dieren in 2, hoogstens 3 dagen hersteld waren.

Deze voorspelling kwam niet mt. Ook is m.i. door de behandeling geen gunstig effect teweeg gebracht.

De heer BEZEMER was zeer ontevréden over de beoordeeling zijner demonstratie en wenschte, onder overlegging van dankbetuigingen van ± 40 veehouders, nogmaals te demonstreeren, hetgeen niet is toegestaan, daar volgens het oordeel der Commissie duidelijk was gebleken, dat door het middel geen succes was verkregen. Ook hier kwam wederom aan het licht, welke waarde men in dezen aan verklaringen door veehouders afgegeven, kan hechten.

AIO. Middel van J. BlEMOND te Abbenes, gecontroleerd door Dr. G. Ubbels, districtsveearts te Leiden, die het volgende mededeelt:

Genoemde BlEMOND heeft aan JOH. VERDEGAAL te Lisse eenige bussen poeder verkocht voor ƒ 10.— per bus, welk poeder moet dienen voor verlichting en als laxeermiddel. Feitelijk zou elke koe een bus moeten hebben (hetgeen mij

Sluiten