Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

net een kwastje, (prijs / i.-) waaraan een theelepeltje vol van zijn middel, hardlandig tong, gehemelte, tandeloozen rand, tandrand etc. bewerken. De behandeling geschiedt eens per dag gedurende 3 achtereenvolgende dagen.

Voor de behandeling van de klauwen wordt gebezigd een nog kleiner kwastje (prijs / 1.-), door eene opening aan het eind van een stokje gestoken. Met den steel van het kwastje wordt de tusschenklauwspleet gereinigd, dan met het kwastje er tusschen en daarna over den kroonrand en de ballen van de klauwen gewreven.

Zoowel voor den mond als de klauwen is telkens één theelepel van het middel reeds voldoende.

Na 8 dagen is de werking van het middel, door Prof. DE E-LIECK en Dr.

BüCHLI gecontroleerd.

De veehouder zelf, S. IMMIKER te Oostenwolde, deelde mede, dat hij hoegenaamd geen snellere genezing had kunnen opmerken bij de behandeling met bovengenoemd middel of volgens zijn eigen methode, welke bestond in inspuiten van den mond met een oplossing van kopersulfaat en aluin.

Bij No. 4 waren de klauwen behandeld met „Eenvoud I", bij ons bezoek op 15 November was dit dier vrij pijnlijk en zwollen de klauwen weer op.

Ook No. 2 was nog pijnlijk in de beenen, ofschoon behandeld met „Eenvoud I" van af den eersten dag der ziekte.

Het rund, dat op den 6den November (iste bezoek) het meeste ziek was en als contróle-rund diende, was op den i5den November totaal hersteld, terwijl (zooals opgemerkt is) de Nos. 2 en 4 toen nog pijnlijk waren, hoewel behandeld met Bijlmer's middel.

Een buurman, die het middel eerst ook heeft aangewend, wilde het verder niet gebruiken, daar het volgens zijn oordeel niets gaf.

Nog dient opgemerkt te worden, dat IMMIKER in zijn streek een vooraanstaand veehouder is, die om het belang der zaak een proef met het middel ernstig heeft willen némen en geheel objectief er tegenover stond.

Verder is een onderzoek ingesteld naar de uitwerking van het middel bij de veehouders J. V. DlJK en J. LOKHCRST te Wijk bij Duurstede.

Het middel is hier toegepast door Dr. WINKEL zonder dat de heer BIJLMER erbij tegenwoordig was, dit betrof geen demonstratie.

Bij den eersten veehouder werden 5 kalveren van ongeveer 6 maanden behandeld.

Twee waren in hevige mate kreupel, alle klauwen waren sterk aangetast. Daar de ziekte reeds bijna 14 dagen was geweken, waren de dieren dus lijdende aan een verouderde klauwontsteking.

Om een goed denkbeeld te krijgen van de werking van het middel werden, nadat eerst alle pooten zeer zorgvuldig gereinigd en besneden waren, zoodat bij meerdere klauwen de geheele vleeschzool van bal tot punt vrij kwam te liggen,

Sluiten