Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kon worden tusschen de al of niet voorbehoedend behandelde dieren. Wat verdei betreft de behandeling van reeds aangetaste dieren, dient opgemerkt te worden, dat vooral bij ernstig zieke dieren het reinigen van neus en van mondholte met spons en water en het verwijderen der afgestorven slijmvliesdeelen natuurlijk op zichzelf reeds bevorderlijk'was voor een spoedige genezing en waarbij mogelijk de adstringeerende en eventueel de desinfecteerende werking van het geheimmiddel, zooals zulks trouwens ook bekend is van andere medicinale middelen, wel een gunstigen invloed op het genezingsproces kan gehad hebben.

Mijn eindconclusie is dan ook, dat het betreffende middel niet beantwoordt aan het doel, waarvoor het wordt aangeprezen.

Nogmaals is door den heer J. SCHORTINGHUJS alhier, een demonstratie gehouden waarbij in het bijzonder de voorbehoedende werking van het middel zou worden aangetoond. Op zijn verzoek controleerde ik de werking van het middel, aangewend bij 7 koeien en 3 kalveren van den veehouder JAC. VAN NlEROP te Oost-Knollendam, gemeente Wormer. De bedoelde runderen bevonden zich in één weide, terwijl bij denzelfden veehouder in verder van huis gelegen weiden onder ander melkvee het mond- en klauwzeer reeds heerschte.

De proefdieren werd gedurende 3 dagen driemaal per dag een hoeveelheid van het middel per os toegediend. Nog vóór de laatste toediening op den derden dag werd één der koeien ziek. Na tusschenpoozen van verscheidene dagen werden achtereenvolgens nog 2 koeien en 2 kalveren door de ziekte aangetast. Het mondzeer verliep zeer licht, doch één der koeien werd door een hevige klauwontsteking aangetast, zoodat het dier vermoedelijk ten slotte nog wel opgeruimd zal moeten worden. Ook de beide andere aangetaste koeien leden aan deze klauwaandoening. Bovendien kwam bij een vierde koe evenzoo een dergelijk klauwlijden voor, hoewel bij dit rund geen verschijnselen van 'mondzeer werden waargenomen.

De bij deze demonstratie verkregen resultaten, beschouwd in aansluiting met die in mijn vorig rapport vastgelegd, geven dan ook m.i. geen aanleiding tot eenige voorbehoedende werking van het middel te mogen concludeeren.

Betreffende de behandeling der zieke dieren van denzelfden veehouder kan ik verwijzen naar hetgeen hieromtrent over deze aangelegenheid bij de eerste demonstratie is vermeld.

A 78. Middel van S. S. SEVENSTER te Leeuwarden, gecontroleerd door den heer C. TENHAEFF, districtsveearts te Leeuwarden. Zijn rapport hieromtrent luidt:

De samenstelling van het middel ,,Formal" is, volgens mededeeling van genoemden SEVENSTER, aan de Commissie bekend.

Het middel wordt alleen bij hoornvee aangewend en wel als een oplossing daarvan in water, welke oplossing, ter sterkte van 3 % wordt gebezigd voor de

Aard van het middel en wijze van aanwending.

Sluiten