Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is het nagenoeg onuitvoeroaar uua. ~ , ..

omdat het rund voor deze operatie moet gekluisterd en neergelegd worden en bj deze manipulatie kunnen de aanwezige blaren openbreken, terwijl het dan nog bezwaarlijk is bij het aldus neergeworpen rund den blaannhoud te verzamelen.

Door Prof Loeffler werden daarom andere methoden m toepassing gebracht, waarbij vooral ook van aan mond- en klauwzeer lijdende varkens gebruik werd gemaakt, voornamelijk van zulke varkens, die door kunstmatige besmetting de ziekte hadden verkregen. De verschillende, ook door loeffler aanbevolen methoden, werden aan de Rijksseruminrichting te Rotterdam beproefd, echter met

onbevredigend resultaat.

Het groote bezwaar bleef bestaan, dat men telkens voor de bereiding van serum in het bezit moest zijn van aan mond- en klauwzeer lijdende runderen en wel met gesloten blaren. Deze runderen moesten door aankoop verkregen, of deswege aangekochte vatbare runderen moesten kunstmatig besmet worden, teneinde de benoodigde hoeveelheid blaarinhoud te kunnen verzamelen..

Dit maakte de bereiding van serum tegen mond- en klauwzeer bijna on-

uitvoerbaar. , , .

Daarom werd een andere methode ingevoerd. Uit onderzoekingen was gebleken, dat de smetstof van het mond- en klauwzeer niet uitsluitend voorkomt m den vloeibaren inhoud der blaren, maar vooral in het exsudaat dat de inwendige wandvlakte der blaren bekleedt, welk exsudaat bij het openbreken der blaren met wegvloeit, maar aan den inwendigen wand der opengebroken blaren blijft zitten en derhalve nog na het openbreken der blaren kan verzameld worden.

Ter uitvoering van deze methode wordt een stal bezocht, waar mond- en klauwzeer voorkomt en worden de nog niet opengebroken blaren tusschen een stevig pincet genomen en door zacht trekken losgescheurd en in een fleschje ver-

ZameldEchter ook versche reeds opengebroken blaren worden voor dit doel gebruikt. Oude opengebroken blaren zijn niet geschikt, omdat daarin een geweldige bacteriën-vegetatie is opgetreden, die de virulentie der smetstof doet afnemen of

zelfs verdwijnen. , „„„ i_

Bovendien geven deze bacteriën bij de inspuiting der serumproduceerende ossen aanleiding tot bijkomende infecties. En toch is het niet gewenscht de exsudaatmassa, die met zorg door een scherpen lepel van de mwendige wondvlakte_ der blaar afgekrabd en vervolgens in een mortier fijngewreven wordt, voor de inspuiting door eeTbacteriefilter te filtreeren. Door het filtreeren wordt te veel smetstof van het mond- en klauwzeer teruggehouden. * De bijmenging van bacteriën, waaronder bacillus pyogenes eene belangrijke rol vervult en de oorzaak is van de bij enkele serumossen voprkomende en letaal verloopende pneumonie, is inderdaad eene schaduwzijde van deze methode.

Sluiten