Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De serumproduceerende ossen, die eventueel pp deze wijze bij toeval ook met tuberkelbacillen worden geïnfecteerd, moeten door de tuberculinatie opgespoord en buiten gebruik gesteld worden. Echter krijgt het serum van aldus behandelde ossen niet alleen anti-lichamen tegen de mond- en klauwzeersmetstof, maar ook tegen bacillus pyogenes en tegen de overige in den mond van het rund voorkomende bacteriën, waardoor het serum polyvalent wordt en de uitbreiding van bijkomende infecties der daarmede ingespoten runderen kan tegenhouden.

Men mag aannemen, dat het aldus bereide serum tot zekere hoogte het optreden van uierontstekingen door wrangbacillen bij aan mond- en klauwzeer lijdende dieren eenigermate kan voorkomen.

De ervaringen, met dit serum opgedaan, zijn met deze meeningen niet in strijd.

Uit de buitenlandsche literatuur blijkt, dat men in sommige gevallen met het serum van geïmmuniseerde dieren niet die resultaten heeft verkregen, die men wenschte. ■

Op grond van deze mededeelingen wijs ik op drie belangrijke punten.

In de eerste plaats, dat de anti-lichamen uit het bloed van runderen, die van mond- en klauwzeer genezen zijn van lieverlede verdwijnen, want anders zou deze klacht geen grond hebben, aangezien een rund, dat geïmmuniseerd wordt, in ieder geval een van mond- en klauwzeer genezen dier is en het bloed van genezen dieren had, in verband met dezelfde mededeeling, beter voldaan dan het • serum van geïmmuniseerde dieren.

Ten tweede kan het onbevredigend resultaat samenhangen met het feit, dat het dier, dat voor de serumproductie geïmmuniseerd wordt te weinig of nagenoeg geen smetstof wordt ingespoten in welk geval het gehalte aan anti-lichamen in het bloed van een dergelijk rund zal dalen inplaats van toenemen.

Ik meen te mogen aannemen, indien men den blaarinhoud steeds door aarden filters filtreert, alsdan te veel smetstof wordt teruggehouden, om welke reden het beter is bij de voorbereiding der serumproduceerende dieren gebruik te maken van smetstof, die niet door een bacteriefilter gefiltreerd is.

Ten derde vestig ik de aandacht er op, dat bij het gebruik van immuunserum in den regel te geringe hoeveelheden serum werden ingespoten, hetgeen aanvankelijk ook in ons land de oorzaak geweest is van minder voldoende resultaten, vooral bij runderen. Vervolgens kan de vraag in overweging komen of in het bloed van genezen dieren meer anti-lichamen voorkomen dan in immuunserum, omdat in dit bloed aanwezig zijn de roode en de witte bloedlichaampjes en de fibrine (fibrin-generatoren) die de dragers zouden kunnen zijn van anti-lichamen, hetzij dat de anti-lichamen zich daarin gevormd hebben, hetzij dat deze antilichamen door adsorptie zich aan de oppervlakte der bloedlichaampjes hebben opgehoopt. Ook deze meening kan niet onvoorwaardelijk worden aangenomen, omdat althans de roode bloedlichaampjes blijkbaar noch voor de productie van

Sluiten