Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van besmetten de dieren aan eene te grouic iiucvcuu™ ■

nog smetstof toevoert wanneer de smetstof der natuurlijke infectie reeds in het lichaam van het dier is doorgedrongen. En in verband met het in de immuniteitsleer bekende feit, dat eene verhoogde dosis smetstof de aggressiviteit der smetstof bevordert, moet de opzettelijke besmetting op verdachte erven worden tegengegaan. Bovendien is het onverantwoordelijk kalveren, varkens, vooral biggen, schapen, lammeren en geiten opzettelijk te'besmetten, omdat de sterfte vooral onder kalveren, biggen en lammeren hierdoor kan bevorderd worden, inzonderheid, indien de smetstof zeer virulent is. Wie zware vette runderen, goede melkgeefsters, hoogdrachtige koeien opzettelijk besmet, doet gevaarlijk werk.

De voorstanders van de opzettelijke besmetting bij mond- en klauwzeer vergelijken deze infectie met andere simultaan-entingen o.a. de vlekziekte-enting bij varkens, waarbij men de gekweekte vlekziekte-bacillen inent. Deze vergelijking 'berust echter niet op voldoende gegevens. Bij de simultaan-enting bij de vlekziekte is de hoeveelheid cultuur tegenover het in te spuiten serum experimenteel vastgesteld, hetgeen bij eene opzettelijke infectie bij mond- en klauwzeer niet kan geschieden.

Bovendien weten wij, dat smetstoffen, rechtstreeks afkomstig van een ziek dier in den regel gevaarlijker zijn dan kunstmatig gekweekte smetstoffen.

Het is verder bekend, dat de simultaan-enting bij vlekziekte niet mag geschieden bij hoogdrachtige zeugen of bij verdachte dieren, die reeds aan de besmetting blootstaan of blootgestaan hebben. Ook mogen varkens, lijdende aan een andere ziekte, niet met vlekziekte-cultuur ingespoten worden.

Ook mag de simultaan-enting bij vlekziekte niet geschieden bij zeugen in de eerste weken na de baring.

Men ziet hieruit/ dat ook bij de vlekziekte-enting bepaalde voorschriften niet uit het oog mogen verloren worden. Met het beginsel, waardoor in den laatsten tijd bij de inspuiting van serum resp. bloed, afkomstig van genezen dieren, ter 'bestrijding van het mond- en klauwzeer, de opzettelijke besmetting, vooral in het buitenland op den voorgrond gebracht is, kan de ondergeteekende zich niet vereenigen.

Men kan verder de vraag stellen of volkomen gezonde dieren op niet verdachte erven aan de opzettelijke besmetting en de bloed- of seruminspuiting mogen onderworpen worden, indien het mond- en klauwzeer in aantocht is.*

Het verdient geen aanbeveling een dergelijke ongelimiteerde verspreiding der smetstof op gezonde erven toe té laten ; het is noodzakelijk voorloopig de opzettelijke verspreiding der smetstof te verbieden. Eene -exacte methode van simultaan-enting (gelijktijdige inspuiting van serum en entstof) bij de bestrijding van mond- en klauwzeer ware zeker van groote beteekenis, maar deze moet nog ontwikkeld worden.

Sluiten