Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Natuurlijk zal de benoodigde dosis varieeren naar de hoeveelheid immuunstoffen van het bloed, welke bij onderscheidene dieren verschillend zal zijn. Aangewezen is daarom steeds bloed van meerdere dieren te vermengen en daar de kosten gering zijn en het evenveel tijd en moeite kost, om 150 cc. in te spuiten, geef ik in overweging niet beneden deze dosis te gaan.

Proeven in de practijk in 1920. Proeven op boerderijen te UTRECHT en OMSTREKEN.

Gedurende de maanden Maart, April en Mei zijn door Dr. A. J. WINKEL bij 17 veehouders 110 kalveren ingespoten. De leeftijd varieerde van eenige dagen tot 6 weken.

Alleen die koppels werden uitgekozen, waarvan met zekerheid kon worden aangenomen, dat infectie had plaats gehad of waarbij infectie voortdurend dreigde.

Het ligt toch voor de hand, dat het nemen van goede hygiënische maatregelen o.m. isolatie, voeding met gekookte melk, verpleging door afzonderlijk personeel, welke maatregelen door vele veehouders werden toegepast, de infectie kan verhinderen en dus het in leven blijven der kalveren ten onrechte aan de bloedwerking zou worden toegeschreven. Daarom werd uitsluitend daar ingespoten i\ waar geen maatregelen genomen werden door den veehouder, 2". waar onder de kalveren reeds één of meer gevallen van ziekte of sterfte aan mond- en klauwzeer waren voorgekomen. In het laatste geval dient men te spreken van een „noodenting" waarbij dus ook dieren werden ingespoten, die reeds geïnfecteerd waren en zelfs reeds een hartlijden konden hebben (curatieve enting).

Bovendien werden op meerdere stallen enkele dieren niet ingespoten bij wijze van.controle. Het hiernavolgend lijstje geeft een overzicht van de resultaten der inspuiting van kalveren op boerderijen in den omtrek van Utrecht.

Sluiten