Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog immuun waren, echter zijn gevallen bekend geworden, dat de kalveren na 2 maanden ziek werden, de overige dieren, die de natuurlijke infectie zonder bloedof serumbehandeling doorstaan hadden, gezond bleven.

Experimenteel zijn 2 kalveren, die 3 maanden tevoren behandeld waren, geïnfecteerd n.1. door een kleine hoeveelheid weinig virulent virus intraveneus in te spuiten; zij kregen tongblaar in lichten graad.

Men ziet hieruit, dat alhoewel de besmetting in den koppel aanwezig is geweest en zelfs experimenteel is opgewekt, de immuniteit niet lang duurt en waarschijnlijk korter is dan na het doorstaan der natuurlijke infectie. Het is daarom aan te bevelen na de bloedinspuiting de dieren aan de besmetting bloot te stellen dw.z. men behoeft ze niet opzettelijk en hevig te besmetten, maar ook niet door isolatiemaatregelen de besmetting van hen verwijderd te houden. Het geven van melk van ernstig zieke dieren is te ontraden. Volgens opmerkingen van veeartsen zou deze melk toxische, nadeelige producten kunnen bevatten, hetgeen echter nog nader moet onderzocht worden. Aan den anderen kant is gebleken, dat het geven van ongekookte of ongepasteuriseerde melk en melkproducten het gunstig effect van de bloédinspuiting volstrekt niet verhindert. Deze mate van besmetting wordt derhalve door de bloedinspuiting voldoende geneutraliseerd of verzwakt.

Het is opmerkelijk, dat bij groote dosis bloed de dieren absoluut geen verschijnselen der ziekte vertoonden en toch bij aanwezigheid van smetstof (zie o.a. kunstmatige infectieproeven) actief immuun waren geworden.

Moeilijkheden zijn aan de toepassing der methode wel verbonden n.1. het verkrijgen van bloed van verschillende dieren, de moeilijkheid het bloed steriel te bewaren.

Uit de literatuur zijn een aantal gegevens bekend, waaruit blijkt, dat het mogelijk is het bloed in natriumcitraat of een ander stollingverhinderend middel op te vangen en daarna te conserveeren, zonder dat de werking achteruit gaat. Voorzoover de proeven op Ameland betreft, zou van citras natricus geen ongunstige werking te duchten zijn. Ook toevoeging van %% carbol, dat wel aanleiding geeft tot haemolyse, schijnt geen bezwaar te zijn.

Tijdrcovend is de toepassing ook, want zonder nauwgezet en steriel werken ontstaan abcessen, die onaangenaam zij en de methode in discrediet brengen. Ook is het uitzoeken der dièren niet van ondergeschikt belang en vermengen van bloed van verschillende dieren is .noodzakelijk.

Het is daarom m.i. gewenscht in tijden van een epizoötie het bloed van herstellende en herstelde dieren centraal of nog beter provinciaalsgewijze te verzamelen b.v. aan tijdelijk daarvoor in te richten laboratoria en vandaaruit te distribueeren. Dit zou de snelle en juiste toepassing ten goede komen.

Kan over voldoende hoog-immuun serum beschikt worden, dan is dit te verkiezen boven de bovenbeschreven methode. Want men dient het gevaar van over-

Sluiten