Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brengen van besmettenjKe zieKien ook. m« »,» — v .

abortus).

Het ligt m.i. daarom op den weg der Regeering het bereiden en in voorraad houden van mond- en klauwzeerserum sterk te bevorderen.

Daarnaast echter dient het bloed van herstelde dieren eveneens verzameld te worden, omdat niet direct bij een epizoötie voldoende immuunserum beschikbaar kan zijn en omdat het misschien, o.a. voor kalveren, economischer kan zijn dan het immuunserum, dat wegens de moeilijkheden bij de bereiding, nogal kostbaar is.

Bovenstaande onderzoekingen waren omstreeks Juni 1920 afgesloten, doch konden niet gepubliceerd worden, daar het rapport der Staatscommissie nog niet kon verschijnen.

Spoedig echter is de methode over het geheele land toegepast; in Augustus 1920 hield ik een voordracht over dit onderwerp in de Afdeeling Gelderland-Overijsel der Maatschappij van Diergeneeskunde. Verschillende waardevolle gegevens over de toepassing der methode in de praktijk zijn zoowel in de Hollandsche als buitenlandsche literatuur verschenen. Zij komen vrijwel eenparig tot de conclusies, zooals die hierboven zijn vermeld.

Volledigheidshalve volgt hier een overzicht van die literatuur. Zooveel mogelijk zijn alle publicaties opgesomd; mochten er een of meerdere ontbreken, dan willen de betrokken auteurs dit mij wel ten goede houden.

Literatntiroverzicht betreffende inspuiting met bloed of serum van dieren, genezen van mond- en klauwzeer, ter voorkoming van een doodelijk verloop der ziekte.

Het ernstige karakter der ziekte, welke in Beieren steeds meer slachtoffers eischte, was aanleiding, dat door de Bayerische Veterinar-Anstalt te Oberschleisheim, Directeur Dr. W. Ernst, reeds in Mei 1920 eenige proeven werden genomen om met bloed van genezen dieren, het doodelijk verloop, zoowel bij kalveren als bij runderen, te voorkomen.

Tegelijkertijd dus dat in ons land deze onderzoekingen in gang waren, werd ook daar deze methode aan een onderzoek onderworpen. Weldra was men overtuigd van de groote waarde, zoodat reeds in Juni in opdracht van de Beiersche regeering een „Merkblatt" verscheen, hetwelk een volledige uiteenzetting bevatte van de methode, techniek der bloedverzameling, de behandelingswijze, etc.

Daar de immuniteit kort van duur is, werd aanbevolen de dieren, welke met ziek waren, gelijktijdig met smetstof te enten.

De gunstige resultaten der in Duitschland onder den naam van „Schleisheimer methode" bekend geworden behandelingswijze heeft er toe geleid, dat het „Merkblatt" tenslotte beslist uitsprak, dat „het boosaardige verloop van het mond-

Sluiten