Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Entingen met het bloed van doorgeziekte dieren werden slechts voor een klein deel verricht.

De koeien kregen 300 c.c. en de kalveren 100 cc, welke hoeveelheid naar W. zeker op de helft zou kunnen teruggebracht worden. Deze opmerking is niet in overeenstemming met de bewering, dat minstens 40 cc serum moet worden genomen ; er wordt toch gerekend voor een enting met bloed ongeveer twee maal zooveel als met serum.

Hij concludeert, dat de enting met de stoffen hier voor genoemd, een goede uitwerking hebben, ze is bij alle drie entstoffen vrijwel gelijk en uit zich bij gezonde dieren in de verleening van een grooter weerstandsvermogen tegen natuurlijke en kunstmatige infectie, zelfs in een slechts korte immuniteit.

Bij zieke dieren door een gunstige beïnvloeding van het ziekteverloop en vermijding van naziekten.

Door enting wordt het mortaliteitscijfer belangrijk verminderd. ERNST deelt in No. 48 van het M. T. W. 1920 mede, dat in Beieren gedurende het laatste jaar, ongeveer 350000 runderen aan bloedenting zijn onderworpen en dat de resultaten aan de vérwachtingen volkomen hebben beantwoord.

Ook in Zwitserland is, onafhankelijk van ENRST en ZlNK, door LUDWIG de bloedenting met goed gevolg toegepast. Het bloed was afkomstig van runderen die 14 dagen tevoren waren genezen. Hij raadt aan bloed van niet langer dan 14 dagen herstelde dieren te nemen, daar de immuniteit spoedig verdwijnt. Apphcatiemethode intraveneus of subcutaan. De dosis voor gezonde dieren was 500 cc, voor zieke van 700—800 c.c.

Ook BAUMGARTNER zag zeer gunstige resultaten met de inspuiting van het bloed, dat hij van het betreffende rund direct met een spuit uit de ader opzoog en onmiddellijk onder de huid bracht, voor elk rund 250—400 cc Een techniek overigens, welke weinig ingang zal vinden.

In het kanton Luzern is de behandeling van runderen met serum van genezen dieren op groote schaal aangewend.

Mededeelingen hierover zijn verschenen van de hand van ZSCHOKKE en ZWICKY die het een „Rohserumbehandlung" noemen omdat het serum het bloed is waaraan de fibrine slechts is onttrokken en de wijze van verzameling eenigszins ruw, met eenvoudige technische hulpmiddelen, geschiedt.

Er werd in den aanvang een veearts mede belast, die met vele bezwaren had te kampen om de noodige hoeveelheid serum te bekomen.

Een verbetering was het, toen er veehouders kwamen, die voor de serumwinning een dier kochten en lieten doodbloeden. Het bezwaar hier was, dat men slechts bloed van één dier had en de kans dus bestond, dat het een ziekte kon hebben, waarvan met het bloed kiemen op andere dieren konden worden overgebracht.

Verschillende omstandigheden, n.1. het bezwaarlijk verkrijgen van het bloed, de

Sluiten