Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste plaats genoemd te worden een sterke werkzaamheid tegenover alle microorganismen bij voorhanden zijn van proteïne stoffen m.n. serum, dus in het bloed.

Doch van niet minder beteekenis was het de remmende werking op de phagocytose te bepalen, terwijl ook de graad van de prikkelende werking op levend weefsel in het algemeen, dus ook op slijmvliezen, daarbij in het bijzonder de toxische werking op de verschillende weefsels, werd nagegaan.

Bekend is, dat de antiseptische kracht van een middel sterk verminderd wordt door aanwezigheid van serum. Bij Trypaflavine bleek deze vermeerderd te worden; ten opzichte van sublimaat was de werkzaamheid in serum 20 maal, van carbolzuur 800 maal grooter. Uit vergelijkende onderzoekingen naar de kiemdoodende werking en de remmende werking der phagocytose voor verschillende concentraties van een antisepticum, welke waarden bij vele antiseptica dicht bij elkaar liggen, bleek het verschil bij Trypaflavine zeer groot te zijn. De toxische werking op het weefsel (hier phagocyten) gaat daar dus vrijwel parallel met de bactericide kracht. Voor carbolzuur dat o.a. in staat is om bij een concentratie 1—250 staphylococcen te dooden wordt de phagocytose geremd bij 1—500; waar ook bij Trypaflavine dit laatste bij dezelfde concentratie plaats heeft, ligt de grens der doodende werking echter bij een verdunning van 1—200.000. De invloed op de phagocytose is bij Trypaflavine dus in verband met de te gebruiken concentratie een zeer geringe. Bovendien is gebleken, dat de irriteerende werking veel minder is dan van andere antiseptica.

De onderzoekers komen tot de conclusie,

i°. dat het Trypaflavine zeer sterke bactericide en antiseptische eigenschappen heeft, welke door serum nog versterkt worden, o.a. tegenover Bac. Coli, Staphylococcus aureus en ook andere darmbewoners, alsmede anaërobe bacteriën, o.a. Bac. Oedematis maligni;

2°. weinig belemmerend op de phagocytose en weinig prikkelend op weefsels

werkt.

Ook in Duitschland zijn de acridinekleurstoffen systematisch onderzocht en wel door Neufeld en schiemann in het Institut für Infektionskrankheiten „Robert Koch" te Berlijn.

Zij kwamen tot de gevolgtrekking, dat van deze zoowel het Trypaflavine (3- 6. Di amino, 10 Methylacridinchloride) als de base, het nitraat en het sulfaat van uit de bloedbaan in staat zijn bacteriën te dooden.

Zij hebben bij pneumococcen, gonococcen, meningococcen, den bacil der kippencholera, der muizenseptichaamie, der vlekziekte, Bac. Friedlander, Micrococcus melitensis en Bac. coli in vitro een zeer sterk bacteriëndoodende werking kunnen constateeren. Deze proeven hebben de waarnemingen van de Engelsche onderzoekers dus kunnen bevestigen.

Alvorens melding te maken van de resultaten der practische toepassing dient gewezen te worden op het onderzoek door E. FröHNER op verzoek van het

Sluiten