Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De behandeling- met Trypaflavine is tot den tegenwoordig zekersten en volledigsten vorm van wondbehandeling te rekenen.

Prof. BOHLAND in Bonn doet in het Deutsche Medizinische Wochenschrift van 1919 eenige interessante mededeelingen betreffende intraveneuze aanwending van het middel bij infectieziekten.

Hij heeft evenals andere onderzoekers, die het middel voor intraveneuze applicatie gebruikten, steeds het neutrale zout aangewend.

Bij den mensch kan zonder nadeelige gevolgen 10 a 40 c.c. van een 0.5 % oplossing worden ingespoten. BOHLAND maakt de opmerking, dat de kleurstof niet van uit het bloed in de weefsels overgaat. Dit is slechts in zooverre juist, zoolang men beneden een bepaalde dosis blijft. Bij de door ons aangewende doses, welke naar verhouding soms belangrijk hooger waren, trad een verkleuring van sclera en mucosa duidelijk aan het licht.

Bij influenza en influenza-pneumonie heeft BüHLAND het met succes aangewend. De temperatuur daalde vaak cntisch, terwijl het genezingsproces meermalen snel verliep. Ook bij sepsis en bij acute coltinfectie der urinewegen werd het met goed gevolg toegepast. Bij acuut gewrichts-rheumatisme verdiende het geen aanbeveling.

Verslag van het onderzoek van het middel aan het Instituut voor Parasitaire- en Infectieziekten.

Onze eerste proeven werden ingezet bij een serie éénjarige runderen, waarvan de gewichten varieerden van 130-169 K.G., het meerendeel woog om de 140 K.G. De smetstof, welke wij gebruikten, was, gelijk de epizoötie van het voorjaar 1920 algemeen heeft doen ervaren, van zeer krachtige virulentie, zoodat de geïnfecteerde dieren prompt na 2 a 3 dagen ziek werden.

Bij den mensch had men tot 0.25 gr. toegediend. In analogie met deze dosis meenden wij, dat met 1 gr. van het preparaat kon worden begonnen. De proefdieren werden gedeeltelijk aan natuurlijke infectie blootgesteld, gedeeltelijk kunstmatig geïnfecteerd. Vanaf het moment der infectie werden de temperaturen elk uur dag en nacht opgenomen. Daar het de bedoeling was van het preparaat een zoo veelziidigen indruk te bekomen als mogelijk was, werd op verschillende oogenbhkken m het verloop der ziekte het middel toegediend; vóór het uitbreken der zichtbare verschijnselen en eveneens op verschillende tijdstippen der eruptie. Het effect zou het meest bevredigend kunnen genoemd worden, als met de inspuiting van het middel het lichaam van smetstof kon worden gezuiverd, dus een zoo goed mogelijke steriliseering van het bloed en de weefsels gelijk men dit o.a. ziet na inspuiting van trypanocidemiddelen bij trypanosomiase, al gelukt dit ook niet altijd met één inspuiting.

Sluiten