Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwakking ondergaat, terwijl een bepaalde regelmaat daarbij niet is te ontkennen. Waar het door omstandigheden niet mogelijk was geweest, grooterë series proefdieren te gebruiken, dienden deze proeven herhaald te worden.

Een groote schaduwzijde is aan deze wijze van experimenteeren verbonden, n.1. dat de virulentie op zich zelf reeds afneemt door het ouder worden van het virus. Het zou derhalve om betrouwbare resultaten te krijgen, het meest gunstig zijn, indien men op eenzelfde tijdstip van eenzelfde virus in serum een zeer groot aantal dieren met verschillend lang verhitte smetstof kon behandelen.

Wij konden een dergelijke groote proef niet nemen, zoodat het onderzoek in gedeelten moest verricht worden, waarbij echter behalve de ouderdom van het virus nog een ongunstige factor in het spel kwam, n.1. dat het virus na passage door een of meer runderen gebruikt moest worden.

Het moge echter worden opgemerkt, dat het serum een groot voordeel boven lymphe biedt, daar dit van één dier in groote hoeveelheid kan worden verkregen en de voorraad smetstof dus niet spoedig is uitgeput, (na + i maand is de virulentie echter zoodanig afgenomen, dat het virus niet meer bruikbaar is).

Uit de eerste proef blijkt, dat de 5 dieren, ingespoten met verwarmde sera resp. 6, 12, 15, 18 en 24 uur een sprekend verschil aanwijzen in de reacties. Wij namen aan, dat dit nog sprekender was geworden, indien de verwarmingstijden korter hadden genomen kunnen zijn.

In verband met de omstandigheden, dat groote series proefdieren niet waren te enten, hebben wij aan de beide volgende factoren aandacht geschonken n.1.

i°. aan de afname der virulentie door ouder worden en door verhitten.

2°. aan het verschil in virulentie van sera van verschillende dieren (hoewel van denzelfden stam).

Dat de duur der inwerking van een bepaalde temperatuur niet alleen, doch ook een gering verschil in temperatuur van zeer grooten invloed is op de levensvatbaarheid van het virus, bewijst de tweede proef.

Met hetzelfde serum van kalf No. 57 niet op 37° doch op 350 verwarmd, nu 18 dagen oud, werden 7 graskalveren ingespoten.

No. 56 met 10 c.c. versch serum reageert na 1 dag en 21 uren. No. 65 met 10 c.c. serum 6 uur verhit, reageert niet. No. 63 met 10 c.c. serum 12 uur verhit, reageert na 1 dag en 5 uur thermisch, na 3 dagen met blaren.

No. 66 met 10 c.c. serum 13 uur verhit, geen reactie.

No. 67 met 10 c.c. serum 18 uur verhit, reageert na 2}4 dag thermisch, na 4% dag met blaren.

No. 64 met 10 c.c. serum iguur verhit, reageert na 1 dag thermisch, na 3 dagen met blaren.

Sluiten