Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft. lederen keer, als men eene kaart afgenomen en naast haar pakje gelegd heeft, let men op, of er onder de vier boven liggende kaarten soms twee van gelijke kwaliteit of van gelijke waarde zijn, zooals b. v. twee boeren, twee vijven, twee negens enz. zonder inachtneming van kleur. Is dit het geval, dan neemt men deze beide gelijke kaarten, onverschillig op welk der vier hoopjes zij liggen, weg en legt ze bedekt ter zijde. Komen er door het voortdurend afnemen der bovenste kaarten van de middelste pakjes en het opleggen daarvan op de beide pakjes rechts en links, weder twee kaarten van gelijke waarde te voorschijn, dan worden deze insgelijks ter zijde gelegd, maar altijd slechts twee aan twee, nooit drie, al lagen er ook drie gelijke kaarten boven, hetgeen dikwijls gebeurt.

Op deze wijze gaat men voort, totdat men de beide eerste hoopjes door is. Gebeurt het, dat het eene meer kaarten bevat dan het andere, dat is, dat een dezer twee hoopen vroeger opgebruikt is dan de andere, dan worden de overgeblevene open ter zijde geschoven en wel juist in de orde, waarin zij liggen, dus zonder ze te vermengen; zij dienen dan als reserve. Is er daarentegen in ieder dezer pakjes nog slechts ééne kaart, dan worden deze, in plaats van op de zijhoopjes rechts en links, als open reservekaarten ter zijde gelegd.

Van de reservekaarten worden dan de bovenliggende, met de kaarten der vier hoopjes, die in kwaliteit en waarde overeenstemmen, telkens twee aan twee ter zijde gelegdZijn de beide middenhoopjes verbruikt en de rest als reserve ter zijde gelegd, dan worden de beide zijhoopjes rechts en links, nu als middenhoopjes bijeengevoegd en het afleggen voortgezet als boven. Zoo gaat men door, totdat het spel opgaat, of totdat men twee hoopjes van gelijke hoeveelheid geheel doorgelegd heeft, zonder dat er kaarten van gelijke waarde meer voorkomen; in dit

Sluiten